3595_1523
3595_1523
kommunefakta
2018-02-18T02:00:00.000Z
no
Ørskog kommune

Kommunefakta

Ørskog - 1523 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 278 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 62 63
5-9 år 84 63
10-14 år 69 68
15-19 år 81 76
20-24 år 60 50
25-29 år 68 55
30-34 år 65 69
35-39 år 82 77
40-44 år 67 63
45-49 år 98 68
50-54 år 77 64
55-59 år 72 86
60-64 år 93 61
65-69 år 82 76
70-74 år 67 67
75-79 år 29 31
80-84 år 18 27
85-89 år 13 15
90-94 år 8 17
95-99 år 2 2
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 7 48 82 32 10 6 21 0 0 0
2017 7 47 83 30 14 7 18 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ørskog
Selveier 87.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 12.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ørskog
Jordbruk, skogbruk og fiske 35
Sekundærnæringer 276
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 388
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 41
Undervisning 105
Helse- og sosialtjenester 292
Personlig tjenesteyting 21

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 382000 513000 265000
2006 187000 416000 528000 271000
2007 204000 434000 546000 328000
2008 215000 460000 594000 382000
2009 218000 478000 603000 348000
2010 223000 495000 620000 352000
2011 231000 512000 648000 371000
2012 240000 532000 674000 351000
2013 253000 556000 700000 368000
2014 268000 580000 701000 403000
2015 281000 607000 735000 408000
2016 281000 616000 736000 406000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ørskog
Grunnskolenivå 458
Videregående skole-nivå 761
Universitets- og høgskolenivå kort 460
Universitets- og høgskolenivå lang 101
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Ørskog
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 8.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 54.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.1 4.6 7.8
2010K3 7.2 6.4 8.2
2010K4 6.9 4.6 9.8
2011K1 6.5 4.5 9
2011K2 6.1 4.5 8
2011K3 6 4.2 8.2
2011K4 5.8 3.7 8.5
2012K1 6 4.4 8.1
2012K2 5.7 3.6 8.4
2012K3 5.7 3.6 8.6
2012K4 6.1 3.9 8.9
2013K1 5.7 3.8 8.1
2013K2 4.9 3.3 7.1
2013K3 5.5 4.7 6.6
2013K4 5.6 3.5 8.2
2014K1 5.5 4.2 7.2
2014K2 6.3 4.4 8.8
2014K3 6.8 5.9 7.9
2014K4 6 5 7.3
2015K1 5.8 4.2 7.8
2015K2 5.9 4.6 7.6
2015K3 5.9 4.6 7.5
2015K4 5.8 4 7.9
2016K1 5.5 4.4 6.8
2016K2 5.1 3.6 7
2016K3 5.4 4.8 6.1
2016K4 5.5 4.1 7.1
2017K1 6.2 3.8 9.2
2017K2 6.2 3.8 9.3
2017K3 6.5 4.2 9.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9 8.4 22.4 41.1 1.3 1.7 3.5 2.6
2008 6.6 9.1 22.1 39.6 1.1 1.7 3.6 2.9
2009 8.2 11.1 21.9 37.7 1.3 1.3 3.6 3.2
2010 7.4 11 21.4 37 1.6 1.3 3.6 3.3
2011 8.8 11.3 21.7 35 1.6 1.4 4.3 3.7
2012 8.5 10.8 20.9 36 1.5 1.6 3.9 3.4
2013 9 11.5 20.5 36.6 1.7 1.3 3.7 3.2
2014 10.2 12.7 19.3 36.5 2.9 1.5 3.6 2.8
2015 7.3 11.5 18.8 33.8 4 1.9 3.9 3.6
2016 9 11.3 19 32.8 4.6 1.5 4.2 2.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.