3595_1638
3595_1638
kommunefakta
2017-11-20T08:36:00.000Z
no
Orkdal kommune

Kommunefakta

Orkdal - 1638 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

11 916 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 364 291
5-9 år 422 385
10-14 år 389 360
15-19 år 410 345
20-24 år 361 310
25-29 år 366 345
30-34 år 355 377
35-39 år 363 343
40-44 år 380 376
45-49 år 393 412
50-54 år 389 413
55-59 år 388 383
60-64 år 395 393
65-69 år 362 351
70-74 år 273 293
75-79 år 169 198
80-84 år 116 148
85-89 år 56 116
90-94 år 22 58
95-99 år 4 17
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 34 48 116 39 45 107 15 13 3 4
2017 34 41 118 36 58 124 19 12 7 5

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  101 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  115 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  126 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -11 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Orkdal
Selveier 81.1
Andels- / aksjeeier 4.5
Leier 14.4

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Orkdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 178
Sekundærnæringer 1477
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1875
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 262
Undervisning 412
Helse- og sosialtjenester 1391
Personlig tjenesteyting 144

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 166000 371000 487000 273000
2006 176000 387000 509000 276000
2007 193000 418000 549000 299000
2008 207000 445000 586000 312000
2009 213000 459000 595000 318000
2010 220000 478000 623000 344000
2011 230000 509000 644000 351000
2012 239000 530000 674000 360000
2013 248000 551000 705000 372000
2014 255000 572000 731000 378000
2015 266000 578000 746000 380000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Orkdal
Grunnskolenivå 2790
Videregående skole-nivå 4280
Universitets- og høgskolenivå kort 1740
Universitets- og høgskolenivå lang 423
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 51

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 660 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Orkdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 21.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 23.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.4 4.2 6.8
2010K2 5.1 3.7 6.9
2010K3 6.5 5 8.4
2010K4 6.5 5.4 7.8
2011K1 6.5 5.7 7.6
2011K2 5.9 5 7.2
2011K3 6 5.1 7.3
2011K4 5.8 4.9 6.9
2012K1 6.7 5.5 8.4
2012K2 5.8 4.3 7.8
2012K3 6.5 5.1 8.3
2012K4 6.6 5.1 8.6
2013K1 7.5 5.6 9.9
2013K2 6.4 4.9 8.3
2013K3 6.7 5.4 8.5
2013K4 6.1 4.9 7.6
2014K1 6.3 4.6 8.6
2014K2 6.2 4.4 8.5
2014K3 6.8 5.4 8.6
2014K4 6.2 5.1 7.7
2015K1 6 4.8 7.5
2015K2 5 3.5 6.9
2015K3 5.4 4 7.2
2015K4 6 4.5 7.9
2016K1 6.1 4.6 7.8
2016K2 5.4 4.2 6.9
2016K3 5.8 4.4 7.5
2016K4 6 4.4 7.9
2017K1 6.6 5.1 8.5
2017K2 6.2 4.6 8.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.7 10.3 23.7 27.7 5 2.3 7.9 2.9
2008 7.3 11.4 21.7 27.1 4.9 2.4 7.3 3.4
2009 6.4 12.5 21.1 26.5 5.1 1.9 6.3 3.2
2010 6.4 13.2 20.8 26.9 4.8 2.2 6.7 4.2
2011 6.5 13.3 20.5 26.9 4 2.6 6.2 3.4
2012 6.4 13.7 20.2 28.2 3.7 2.5 6 4.1
2013 6.4 12.2 19.4 27.4 3.7 2.3 5.8 3.8
2014 6.3 12.5 19.2 29.6 3.9 2.5 6.1 3.5
2015 6.4 12 18.8 28.1 4 2.3 6.2 3.6
2016 6.3 11.7 18.7 27.5 4.7 2.4 6.7 2.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  60 951 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.