3595_1228
3595_1228
kommunefakta
2018-02-20T00:16:00.000Z
no
Odda kommune

Kommunefakta

Odda - 1228 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 855 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 189 145
5-9 år 187 204
10-14 år 201 158
15-19 år 221 219
20-24 år 241 200
25-29 år 235 198
30-34 år 172 166
35-39 år 198 193
40-44 år 215 201
45-49 år 237 224
50-54 år 272 227
55-59 år 270 249
60-64 år 238 234
65-69 år 206 179
70-74 år 174 191
75-79 år 128 160
80-84 år 72 124
85-89 år 59 118
90-94 år 23 62
95-99 år 4 28
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 23 43 231 18 15 21 25 12 0 0
2017 23 40 233 23 15 20 27 14 3 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Odda
Selveier 74.6
Andels- / aksjeeier 10.6
Leier 14.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Odda
Jordbruk, skogbruk og fiske 35
Sekundærnæringer 1163
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 813
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 121
Undervisning 245
Helse- og sosialtjenester 853
Personlig tjenesteyting 80

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 170000 362000 506000 280000
2006 180000 385000 535000 291000
2007 196000 419000 578000 317000
2008 210000 454000 622000 346000
2009 215000 462000 636000 341000
2010 226000 484000 654000 343000
2011 240000 508000 674000 359000
2012 250000 544000 707000 364000
2013 255000 564000 739000 377000
2014 265000 592000 748000 380000
2015 270000 602000 760000 400000
2016 272000 610000 779000 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Odda
Grunnskolenivå 1486
Videregående skole-nivå 2850
Universitets- og høgskolenivå kort 1084
Universitets- og høgskolenivå lang 253
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 34

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Odda
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 6.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 13.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 22.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 8.7

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.5 3.5 5.7
2010K3 4.9 4.1 6
2010K4 4.9 4 6.2
2011K1 5.4 4.3 6.9
2011K2 5.1 4.2 6.3
2011K3 4.9 4.3 5.6
2011K4 4.6 4.1 5.3
2012K1 4.8 4.2 5.7
2012K2 4.6 4 5.5
2012K3 4.8 3.9 6
2012K4 5.1 4.3 6.1
2013K1 4.9 4.3 5.7
2013K2 4.5 3.8 5.4
2013K3 5.4 5.3 5.4
2013K4 4.7 4.3 5.1
2014K1 4.6 3.8 5.5
2014K2 4.9 4 6.1
2014K3 5.9 4.6 7.5
2014K4 5.4 3.6 7.8
2015K1 5.6 4.3 7.3
2015K2 5.1 4.3 6.2
2015K3 5.4 4.7 6.4
2015K4 5.2 3.9 6.9
2016K1 4.7 3.7 5.9
2016K2 4.6 3.6 5.8
2016K3 4.7 3.6 6.1
2016K4 5.3 3.7 7.2
2017K1 5.8 4.1 7.9
2017K2 4.8 3.6 6.3
2017K3 4.8 3.4 6.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.1 6.3 18.6 32.5 3.4 2 4.7 5.3
2008 6.3 7.1 18.9 33.5 3.3 1.7 4.9 5
2009 6.1 7 18.8 32.4 3.6 1.8 5.3 5.2
2010 6.1 7.6 19.4 33.3 4.2 1.8 5.7 5.2
2011 6.7 7.7 17.9 33 3.7 2 5.7 5.6
2012 6.5 8.2 17.1 35.8 3.5 2.1 5.2 5.9
2013 6.3 8 16.7 35.9 3.5 2.3 5.1 5.3
2014 6 7.6 15.4 33.6 3 2.2 5.5 4.2
2015 5.7 7.1 15.5 31 2.9 2.2 5.2 4.2
2016 5.9 6.8 15.1 31.4 3.9 2.3 5.4 4.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.