3595_1828
3595_1828
kommunefakta
2018-02-20T00:31:00.000Z
no
Nesna kommune

Kommunefakta

Nesna - 1828 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 806 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 55 51
5-9 år 50 50
10-14 år 55 48
15-19 år 89 58
20-24 år 82 65
25-29 år 45 48
30-34 år 43 58
35-39 år 53 48
40-44 år 73 55
45-49 år 60 62
50-54 år 59 64
55-59 år 76 53
60-64 år 58 45
65-69 år 54 44
70-74 år 41 45
75-79 år 28 34
80-84 år 18 24
85-89 år 5 12
90-94 år 6 10
95-99 år 2 10
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 5 0 73 6 36 25 13 3 0 0
2017 3 4 73 6 34 19 12 4 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nesna
Selveier 68
Andels- / aksjeeier 3.1
Leier 28.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nesna
Jordbruk, skogbruk og fiske 91
Sekundærnæringer 128
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 156
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 46
Undervisning 186
Helse- og sosialtjenester 206
Personlig tjenesteyting 38

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 156000 351000 467000 255000
2006 156000 374000 534000 259000
2007 169000 398000 558000 284000
2008 178000 424000 601000 304000
2009 185000 427000 617000 293000
2010 192000 442000 638000 305000
2011 198000 474000 649000 324000
2012 204000 531000 646000 326000
2013 211000 504000 627000 278000
2014 220000 553000 657000 349000
2015 226000 527000 696000 324000
2016 249000 575000 719000 378000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nesna
Grunnskolenivå 496
Videregående skole-nivå 535
Universitets- og høgskolenivå kort 338
Universitets- og høgskolenivå lang 109
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nesna
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 8.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 19.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 5.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 31.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.3 4.2 6.6
2010K3 6.5 5.7 7.5
2010K4 5.1 3.8 6.5
2011K1 4.4 3.2 5.6
2011K2 4.1 2.9 5.4
2011K3 4.2 3.3 5.2
2011K4 5 3.8 6.2
2012K1 5.9 3.9 7.9
2012K2 6.6 4.2 9
2012K3 5.9 4.8 7
2012K4 5.4 3.9 7.1
2013K1 6.1 5 7.4
2013K2 5.9 4.5 7.3
2013K3 6.2 5.1 7.6
2013K4 6.2 3.5 9
2014K1 6.7 3.8 9.8
2014K2 6.2 3.4 9.3
2014K3 4.9 2.7 7.5
2014K4 4.1 1.8 6.7
2015K1 4.6 2.4 7
2015K2 5.2 3.6 7.1
2015K3 5.6 3.8 7.7
2015K4 5.5 3.4 7.9
2016K1 6 4.2 8.1
2016K2 5.3 3.2 7.5
2016K3 5.6 4.9 6.3
2016K4 5 4 6.1
2017K1 6.3 5 7.8
2017K2 6.6 4.6 8.8
2017K3 6.3 5 8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.5 8.9 18.6 28.6 3.8 2 6 3.8
2008 10.9 8.3 17.1 29.3 3.8 1.9 5.8 3.5
2009 11.5 7.3 17.2 25.2 4.7 2.3 4.3 2.4
2010 9.6 6.8 16.7 26 8.2 2.8 4.1 2.3
2011 9 6.4 16.8 26.6 11.3 2.8 4.2 2.5
2012 10.7 7 15.9 28.4 4.3 10.1 4.3 2.3
2013 10.4 6.1 14.7 27.2 3.2 11.6 4.2 2
2014 9.9 6.9 15.7 27.1 3.2 11.8 4.6 2.1
2015 10.7 5.8 15.4 27.3 3.1 11.2 4.4 1.9
2016 9.2 6.4 15.5 28.4 3.8 11.3 4.7 2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.