3595_0623
3595_0623
kommunefakta
2018-01-22T19:35:00.000Z
no
Modum kommune

Kommunefakta

Modum - 0623 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 13 870 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 352 364
5-9 år 410 364
10-14 år 395 393
15-19 år 454 379
20-24 år 399 313
25-29 år 412 402
30-34 år 416 413
35-39 år 443 410
40-44 år 471 411
45-49 år 532 472
50-54 år 469 467
55-59 år 485 504
60-64 år 471 483
65-69 år 434 431
70-74 år 370 382
75-79 år 189 229
80-84 år 123 188
85-89 år 68 148
90-94 år 37 77
95-99 år 5 19
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 49 87 319 81 70 83 32 83 3 10
2017 48 87 316 71 71 76 42 78 3 9

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Modum
Selveier 81.1
Andels- / aksjeeier 3.8
Leier 15.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Modum
Jordbruk, skogbruk og fiske 183
Sekundærnæringer 1735
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2111
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 298
Undervisning 465
Helse- og sosialtjenester 1561
Personlig tjenesteyting 206

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 364000 489000 264000
2006 179000 382000 505000 272000
2007 193000 417000 548000 296000
2008 207000 452000 590000 316000
2009 210000 458000 593000 328000
2010 220000 474000 617000 331000
2011 230000 500000 631000 349000
2012 239000 528000 654000 355000
2013 247000 548000 673000 358000
2014 256000 564000 691000 367000
2015 259000 575000 699000 364000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Modum
Grunnskolenivå 3869
Videregående skole-nivå 4727
Universitets- og høgskolenivå kort 1951
Universitets- og høgskolenivå lang 440
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 77

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Modum
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 8.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 16.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 11.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.4 5.3 7.8
2010K3 7 6.4 7.8
2010K4 6.5 5.5 7.8
2011K1 7.1 6 8.3
2011K2 6 5.3 6.8
2011K3 6 5.1 7.2
2011K4 5.7 4.8 6.8
2012K1 6.3 5.3 7.7
2012K2 5.3 4.2 6.7
2012K3 5.3 4.5 6.4
2012K4 5.9 5.1 7
2013K1 6.5 5.4 7.9
2013K2 5.4 4.2 6.8
2013K3 5.5 4.5 6.7
2013K4 5.9 4.5 7.6
2014K1 6.4 4.9 8.4
2014K2 5.6 4.4 7
2014K3 5.4 4.6 6.5
2014K4 5.5 4.3 7
2015K1 5.9 4.5 7.6
2015K2 5 3.7 6.6
2015K3 5.2 4.2 6.5
2015K4 5.3 4.7 6.1
2016K1 5.5 4.8 6.4
2016K2 5.3 4.2 6.7
2016K3 5.6 4.7 6.9
2016K4 5.9 4.5 7.5
2017K1 6.5 4.8 8.7
2017K2 5.7 4.3 7.4
2017K3 5.8 4.7 7.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.6 9.9 22.2 32.6 3.2 2.4 5.6 4.8
2008 6.6 10.6 22.2 34 3.1 2.1 5.6 4.6
2009 6.1 11.4 21.2 33.4 3.2 1.9 5.3 4.4
2010 6.2 11.2 21.1 34.7 3.8 1.9 4.8 4.7
2011 6.2 11.3 21.3 34 3.8 3.8 4.6 4.2
2012 6.1 11.8 20.9 37.2 3.8 4.8 4.2 4.1
2013 5.8 11.1 20.1 34.9 4 5 4 4.1
2014 5.8 11.3 19.8 36.7 4.2 4.9 3.9 3.9
2015 6.1 11 19.6 34.8 3.6 4.5 4.2 4
2016 6.5 11.3 20 34.2 4.1 4.8 4 4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.