3595_1648
3595_1648
kommunefakta
2018-02-20T00:34:00.000Z
no
Midtre Gauldal kommune

Kommunefakta

Midtre Gauldal - 1648 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 253 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 184 208
5-9 år 178 182
10-14 år 166 147
15-19 år 235 189
20-24 år 196 201
25-29 år 212 220
30-34 år 205 192
35-39 år 174 160
40-44 år 214 187
45-49 år 229 227
50-54 år 235 224
55-59 år 211 197
60-64 år 165 162
65-69 år 176 166
70-74 år 173 156
75-79 år 86 124
80-84 år 82 78
85-89 år 43 83
90-94 år 11 33
95-99 år 4 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 20 70 265 12 18 13 13 24 0 0
2017 20 68 282 16 22 13 14 23 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Midtre Gauldal (-2017)
Selveier 80.9
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 18

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Midtre Gauldal (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 275
Sekundærnæringer 1068
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 887
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 120
Undervisning 226
Helse- og sosialtjenester 639
Personlig tjenesteyting 84

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 340000 475000 285000
2006 170000 354000 501000 279000
2007 186000 385000 537000 311000
2008 204000 415000 581000 338000
2009 198000 418000 584000 346000
2010 209000 436000 604000 337000
2011 216000 472000 634000 339000
2012 227000 495000 661000 350000
2013 247000 517000 685000 351000
2014 260000 539000 696000 363000
2015 257000 552000 706000 370000
2016 261000 568000 725000 379000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Midtre Gauldal (-2017)
Grunnskolenivå 1432
Videregående skole-nivå 2648
Universitets- og høgskolenivå kort 797
Universitets- og høgskolenivå lang 166
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 16

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Midtre Gauldal (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 6.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 30.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.4 4.7 6.4
2010K3 5.9 5.1 7
2010K4 5.8 5.2 6.6
2011K1 5.8 5.6 6.1
2011K2 5.4 4.9 6.2
2011K3 5.6 5.1 6.2
2011K4 4.9 3.8 6.4
2012K1 5.1 4.1 6.7
2012K2 5 4.1 6.2
2012K3 5.4 4.8 6.2
2012K4 5.4 4.8 6.2
2013K1 5.5 4.8 6.4
2013K2 4.8 4 5.9
2013K3 5.2 4.8 5.7
2013K4 5 4.3 5.7
2014K1 5 4.3 6
2014K2 4.8 3.8 6
2014K3 5.2 4.4 6.3
2014K4 5.6 4.9 6.4
2015K1 5.7 4.9 6.5
2015K2 5.2 4.3 6.2
2015K3 5.5 4.3 6.9
2015K4 5.4 4.1 7
2016K1 4.9 3.6 6.5
2016K2 4.6 3.1 6.4
2016K3 5.1 3.8 6.7
2016K4 5.5 4.3 7
2017K1 6.1 4.8 7.6
2017K2 5.2 4.2 6.4
2017K3 5.9 5 7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.1 7.4 21.7 36.2 2.3 2 3.2 3
2008 8 7.8 20.5 37 2.4 2.3 3.3 3.4
2009 7.6 7.7 19.6 35.3 2.4 2.3 4.7 3.4
2010 8.2 7.9 20.1 33.5 2.9 2.2 5 3.8
2011 8.3 8.2 20 33.4 2.6 2.1 4.9 4.4
2012 7.8 8.7 20.6 35.4 2.2 2.2 4.5 4.1
2013 7.3 9.5 20.3 32.9 2.4 2.1 5.2 3.8
2014 7.2 10.4 20.5 34.9 2.4 2.2 5.3 3.8
2015 8.3 10.3 20.5 33 2.9 2.2 3.3 3.8
2016 7.3 10.7 20.3 33.6 3 2.4 3.6 3.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.