3595_1711
3595_1711
kommunefakta
2018-02-20T00:37:00.000Z
no
Meråker kommune

Kommunefakta

Meråker - 1711 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 482 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 70 52
5-9 år 67 66
10-14 år 73 59
15-19 år 81 72
20-24 år 77 71
25-29 år 64 56
30-34 år 67 78
35-39 år 63 63
40-44 år 78 68
45-49 år 99 86
50-54 år 88 83
55-59 år 86 91
60-64 år 84 81
65-69 år 109 91
70-74 år 66 53
75-79 år 48 52
80-84 år 26 36
85-89 år 20 35
90-94 år 16 23
95-99 år 0 8
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 34 16 21 10 72 0 7 0 0 0
2017 34 11 20 10 56 0 11 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Meråker (-2017)
Selveier 84.4
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 14.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Meråker (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 59
Sekundærnæringer 329
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 274
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 45
Undervisning 111
Helse- og sosialtjenester 265
Personlig tjenesteyting 32

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 161000 323000 460000 257000
2006 165000 339000 496000 273000
2007 177000 364000 525000 275000
2008 193000 390000 567000 302000
2009 197000 407000 581000 317000
2010 206000 427000 589000 316000
2011 216000 445000 618000 305000
2012 220000 466000 636000 351000
2013 227000 491000 663000 367000
2014 243000 500000 672000 360000
2015 245000 522000 683000 372000
2016 252000 541000 694000 375000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Meråker (-2017)
Grunnskolenivå 663
Videregående skole-nivå 964
Universitets- og høgskolenivå kort 373
Universitets- og høgskolenivå lang 49
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Meråker (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 23.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 32.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.6 3.7 8
2010K3 4.9 3.8 6.2
2010K4 5.2 4.1 6.5
2011K1 5.9 4.3 7.8
2011K2 5.8 3.5 8.6
2011K3 4.6 3.1 6.3
2011K4 5.3 2.9 8.3
2012K1 5.4 3.5 7.8
2012K2 6.3 3.7 9.6
2012K3 6.3 4.1 9.2
2012K4 6.5 4.2 9.4
2013K1 6.6 4.4 9.3
2013K2 5.6 4.2 7.4
2013K3 6.2 5.2 7.7
2013K4 5.4 4.7 6.3
2014K1 5.6 4.5 6.9
2014K2 5.6 4.5 7
2014K3 5.6 4.2 7.4
2014K4 6 4.2 8.3
2015K1 6.5 4.2 9.2
2015K2 6.1 4 8.6
2015K3 5.9 3.9 8.2
2015K4 5.6 4.3 7
2016K1 5.5 3.7 7.6
2016K2 5.2 4.1 6.5
2016K3 5.7 4.5 7.1
2016K4 6.7 5.3 8.4
2017K1 6.5 5.2 8
2017K2 5.1 3.6 6.9
2017K3 6.1 4.7 7.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.3 6.9 20.5 31.5 1.8 0.7 6.1 6
2008 9.5 7 19.8 32.4 2.2 1.5 5.5 5.3
2009 9.2 6.8 19.2 32.5 2.3 1.5 5.4 5.3
2010 8.9 5.4 18.8 31.5 3.3 1.4 6.5 5.1
2011 9.6 5.7 17.9 31.4 3.7 1.5 4.9 4.1
2012 9.5 6.1 17.9 35 3.8 2 5.2 4.4
2013 9.1 5.9 17.7 33.3 3.3 2.2 5.1 4.3
2014 9.3 6.4 17.8 34.9 3.7 2.1 4.1 4.8
2015 8.9 6.6 16.5 33.6 3.4 1.4 4.8 4.6
2016 8.2 7.1 17.7 34.2 3.3 1.5 4.6 5.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.