3595_2018
3595_2018
kommunefakta
2018-02-18T02:13:00.000Z
no
Måsøy kommune

Kommunefakta

Måsøy - 2018 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 238 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 26 18
5-9 år 32 25
10-14 år 24 24
15-19 år 39 27
20-24 år 33 36
25-29 år 31 30
30-34 år 39 23
35-39 år 43 32
40-44 år 34 30
45-49 år 40 48
50-54 år 57 41
55-59 år 45 29
60-64 år 38 33
65-69 år 60 46
70-74 år 49 41
75-79 år 24 27
80-84 år 25 15
85-89 år 9 22
90-94 år 3 4
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 8 30 55 6 0 0 3 0 0 0
2017 5 35 48 6 0 0 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

(Manglende data: Verdien er tom for Nettoflytting)

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Måsøy
Selveier 81.6
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 17.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Måsøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 93
Sekundærnæringer 109
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 106
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 36
Undervisning 31
Helse- og sosialtjenester 120
Personlig tjenesteyting 13

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 152000 360000 529000 267000
2006 163000 379000 550000 286000
2007 169000 394000 610000 287000
2008 185000 451000 639000 343000
2009 190000 433000 659000 285000
2010 203000 452000 689000 375000
2011 215000 497000 712000 382000
2012 231000 509000 725000 351000
2013 233000 510000 804000 340000
2014 257000 556000 754000 363000
2015 252000 541000 754000 356000
2016 258000 544000 767000 377000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Måsøy
Grunnskolenivå 430
Videregående skole-nivå 383
Universitets- og høgskolenivå kort 140
Universitets- og høgskolenivå lang 46
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Måsøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 40.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 9.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 18.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.5 5.4 7.5
2010K3 5.9 6 5.8
2010K4 4.5 4.5 4.5
2011K1 3.3 2.6 3.9
2011K2 3.1 2.1 4.1
2011K3 3.5 2.4 4.6
2011K4 4 3.9 4.1
2012K1 5.3 4.6 6
2012K2 7 5.3 8.7
2012K3 6.2 4.7 7.8
2012K4 7.7 6.8 8.7
2013K1 7.6 5.1 10
2013K2 7.1 3.7 10.6
2013K3 5.3 2.3 8.4
2013K4 4.3 2.5 6.2
2014K1 6.3 5.9 6.6
2014K2 5.5 5.2 5.7
2014K3 5.7 5.6 5.7
2014K4 7.1 7 7.2
2015K1 6 4.2 8
2015K2 4.3 2.9 5.8
2015K3 4.3 3.4 5.2
2015K4 4.2 4.4 4.1
2016K1 5.3 4.4 6.3
2016K2 5.1 3.8 6.6
2016K3 6.3 3.4 9.7
2016K4 7.2 5.4 9.2
2017K1 7.9 6.7 9.2
2017K2 7.1 6.4 8
2017K3 7.9 7.8 8.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 12.2 5.4 18.2 32.9 0.8 0.4 4.6 4.4
2008 11.9 5.2 17.9 33 0.6 0.5 4.2 4.3
2009 11.6 4.7 17.1 34.2 0.6 0.9 4.1 3.7
2010 13.1 4.8 16.1 35.1 1.1 0.4 4.1 4.1
2011 15.5 5.3 16.1 32.4 1.1 0.4 3.7 3.6
2012 13.5 5.2 16.1 35.5 1.2 0.5 4.2 3.1
2013 13.7 4.7 15.3 35.9 1.3 0.3 4.1 2.9
2014 13.9 5.2 15.8 38.2 1.5 0.5 4.3 3.3
2015 11.7 4.3 15 33 1.4 0.7 3.7 3.2
2016 12.1 4.8 14.9 38 1.8 1.8 4.8 3.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.