3595_1426
3595_1426
kommunefakta
2018-02-21T17:41:00.000Z
no
Luster kommune

Kommunefakta

Luster - 1426 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 204 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 150 137
5-9 år 171 144
10-14 år 176 166
15-19 år 179 145
20-24 år 175 168
25-29 år 150 134
30-34 år 140 144
35-39 år 132 130
40-44 år 175 144
45-49 år 168 185
50-54 år 166 151
55-59 år 175 169
60-64 år 178 161
65-69 år 149 132
70-74 år 116 124
75-79 år 94 93
80-84 år 64 71
85-89 år 52 53
90-94 år 23 45
95-99 år 0 19
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 11 60 39 17 17 19 6 0 0 0
2017 8 56 48 15 22 20 6 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Luster
Selveier 84.8
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 14.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Luster
Jordbruk, skogbruk og fiske 169
Sekundærnæringer 726
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 685
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 166
Undervisning 218
Helse- og sosialtjenester 556
Personlig tjenesteyting 85

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 153000 343000 475000 261000
2006 163000 366000 498000 258000
2007 178000 400000 540000 301000
2008 195000 430000 581000 329000
2009 203000 445000 598000 343000
2010 209000 464000 616000 355000
2011 223000 489000 631000 353000
2012 235000 534000 666000 367000
2013 245000 543000 698000 380000
2014 253000 570000 709000 400000
2015 265000 567000 735000 384000
2016 263000 580000 757000 409000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Luster
Grunnskolenivå 1027
Videregående skole-nivå 1882
Universitets- og høgskolenivå kort 911
Universitets- og høgskolenivå lang 201
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Luster
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 11.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 37.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 11.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 6.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.2 4.3 6.3
2010K3 5.6 4.6 7
2010K4 5.6 4.6 6.9
2011K1 6.1 5.4 7
2011K2 5 4 6.3
2011K3 5.3 4.8 5.9
2011K4 4.6 4.3 4.8
2012K1 4.7 4.1 5.6
2012K2 4.5 3.7 5.6
2012K3 3.9 3.1 5
2012K4 4.1 2.8 5.8
2013K1 5 3.8 6.5
2013K2 4.5 3.5 5.7
2013K3 5.3 4.3 6.5
2013K4 5.2 4.2 6.4
2014K1 4.9 4 6.1
2014K2 4.5 3.5 5.8
2014K3 4.7 4.1 5.5
2014K4 4.7 3.5 6.3
2015K1 5.8 4.6 7.2
2015K2 4.9 3.3 6.8
2015K3 4.5 3.8 5.3
2015K4 4.1 3.7 4.5
2016K1 5.2 4.8 5.6
2016K2 3.9 3.8 4.1
2016K3 5.3 4.8 6
2016K4 5.4 4.5 6.5
2017K1 5.5 4 7.3
2017K2 4.9 3.7 6.2
2017K3 5.1 3.9 6.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.3 8.5 20.9 34 1.9 1.5 3.9 3.8
2008 7.2 9.2 20.4 35.3 1.8 1.3 3.9 3.7
2009 6.9 8.5 20.4 33.3 1.8 1.5 5.1 3.3
2010 7.4 8.9 21.1 33.8 2.3 1.7 5.1 3.4
2011 7.4 8.4 20.2 33.2 2.8 1.8 4.5 3.4
2012 7.5 8.7 19.9 35.9 2.6 1.6 4.1 4.1
2013 6.7 8.3 19.7 34.4 2.5 1.8 3.1 5.1
2014 7.1 9.3 21.3 36.8 2.9 2.3 2.1 4
2015 6.6 8.8 20.9 33.9 2.9 1.9 2.9 5
2016 6.7 9.4 20.8 34.4 3.6 1.9 3.3 4.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.