3595_2022
3595_2022
kommunefakta
2017-10-21T01:16:00.000Z
no
Lebesby kommune

Kommunefakta

Lebesby - 2022 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

1 350 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 31 29
5-9 år 32 35
10-14 år 35 38
15-19 år 57 40
20-24 år 46 25
25-29 år 47 35
30-34 år 43 28
35-39 år 36 29
40-44 år 37 49
45-49 år 58 36
50-54 år 61 36
55-59 år 50 43
60-64 år 48 46
65-69 år 53 39
70-74 år 34 29
75-79 år 33 24
80-84 år 17 21
85-89 år 9 12
90-94 år 3 5
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 4 39 8 0 0 0 9 0 0 0
2017 3 42 12 0 3 0 10 3 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  8 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  18 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  22 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  5 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Lebesby
Selveier 80.9
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 18

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Lebesby
Jordbruk, skogbruk og fiske 125
Sekundærnæringer 104
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 109
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 36
Undervisning 43
Helse- og sosialtjenester 136
Personlig tjenesteyting 26

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 166000 361000 504000 289000
2006 169000 389000 547000 314000
2007 182000 401000 573000 336000
2008 196000 429000 635000 324000
2009 198000 426000 665000 364000
2010 209000 465000 670000 390000
2011 225000 501000 721000 387000
2012 228000 535000 755000 368000
2013 244000 536000 796000 388000
2014 252000 553000 790000 400000
2015 252000 571000 820000 424000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Lebesby
Grunnskolenivå 466
Videregående skole-nivå 393
Universitets- og høgskolenivå kort 176
Universitets- og høgskolenivå lang 38
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

5 083 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Lebesby
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 21.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 6.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 27.8

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  77,2 år

 • Kvinner

  82,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  9,3 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  74 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 13.9 5 15.9 30.9 2.3 1.2 4.3 3.7
2008 14.4 5.3 15.5 33.9 2.1 1.1 4.3 3.8
2009 12.6 5.3 14.9 33.3 2.3 1.4 4.7 4.5
2010 11.7 4.7 14.5 34.9 2.3 1.4 4.4 4.8
2011 10.9 4.8 14.4 34.8 3 1.4 3.9 3.7
2012 10.6 5 14.1 37.8 2.6 1.3 3.9 3.8
2013 13.2 4.8 14.3 35.9 3 1.4 4.1 3.7
2014 12.8 4.4 13.7 35.7 3.2 2 4.6 3.9
2015 11.7 4.2 13.5 34.8 3 2.3 4.4 4.2
2016 10.3 4.5 15.4 35.9 3.5 3.2 4.2 4.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  154 192 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.