3595_2022
3595_2022
kommunefakta
2018-02-20T00:32:00.000Z
no
Lebesby kommune

Kommunefakta

Lebesby - 2022 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 350 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 31 29
5-9 år 32 35
10-14 år 35 38
15-19 år 57 40
20-24 år 46 25
25-29 år 47 35
30-34 år 43 28
35-39 år 36 29
40-44 år 37 49
45-49 år 58 36
50-54 år 61 36
55-59 år 50 43
60-64 år 48 46
65-69 år 53 39
70-74 år 34 29
75-79 år 33 24
80-84 år 17 21
85-89 år 9 12
90-94 år 3 5
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 4 39 8 0 0 0 9 0 0 0
2017 3 42 12 0 3 0 10 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lebesby
Selveier 80.9
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 18

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lebesby
Jordbruk, skogbruk og fiske 125
Sekundærnæringer 104
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 109
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 36
Undervisning 43
Helse- og sosialtjenester 136
Personlig tjenesteyting 26

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 166000 361000 504000 289000
2006 169000 389000 547000 314000
2007 182000 401000 573000 336000
2008 196000 429000 635000 324000
2009 198000 426000 665000 364000
2010 209000 465000 670000 390000
2011 225000 501000 721000 387000
2012 228000 535000 755000 368000
2013 244000 536000 796000 388000
2014 252000 553000 790000 400000
2015 252000 571000 820000 424000
2016 261000 589000 867000 379000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lebesby
Grunnskolenivå 466
Videregående skole-nivå 393
Universitets- og høgskolenivå kort 176
Universitets- og høgskolenivå lang 38
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Lebesby
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 21.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 6.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 27.8

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.2 5.1 5.3
2010K3 6.7 7.7 5.6
2010K4 6.2 5 7.4
2011K1 6.3 5.2 7.4
2011K2 5.7 3.2 8
2011K3 5.5 3.9 7.1
2011K4 5.5 4.6 6.3
2012K1 5.4 4.1 6.6
2012K2 4.1 2.8 5.4
2012K3 4.6 3.9 5.4
2012K4 6.5 4.4 8.5
2013K1 6.4 4.8 7.9
2013K2 3.9 1.9 6
2013K3 4 3.3 4.8
2013K4 4.9 4.2 5.7
2014K1 4.9 3.4 6.6
2014K2 5.6 3.7 7.6
2014K3 5.8 4.2 7.6
2014K4 5.1 4.7 5.5
2015K1 7.6 5.7 9.7
2015K2 5.1 4.7 5.7
2015K3 5.2 4.6 5.9
2015K4 4.8 3.6 6.2
2016K1 4.3 3.6 5.1
2016K2 3.2 2.3 4.4
2016K3 4.8 4.9 4.6
2016K4 3.9 3.7 4.2
2017K1 3.4 1.7 5.1
2017K2 4.1 2.5 5.9
2017K3 2.6 2 3.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 13.9 5 15.9 30.9 2.3 1.2 4.3 3.7
2008 14.4 5.3 15.5 33.9 2.1 1.1 4.3 3.8
2009 12.6 5.3 14.9 33.3 2.3 1.4 4.7 4.5
2010 11.7 4.7 14.5 34.9 2.3 1.4 4.4 4.8
2011 10.9 4.8 14.4 34.8 3 1.4 3.9 3.7
2012 10.6 5 14.1 37.8 2.6 1.3 3.9 3.8
2013 13.2 4.8 14.3 35.9 3 1.4 4.1 3.7
2014 12.8 4.4 13.7 35.7 3.2 2 4.6 3.9
2015 11.7 4.2 13.5 34.8 3 2.3 4.4 4.2
2016 10.3 4.5 15.4 35.9 3.5 3.2 4.2 4.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.