3595_0815
3595_0815
kommunefakta
2017-11-22T13:59:00.000Z
no
Kragerø kommune

Kommunefakta

Kragerø - 0815 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

10 543 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 222 222
5-9 år 283 266
10-14 år 312 267
15-19 år 333 317
20-24 år 328 302
25-29 år 294 228
30-34 år 255 260
35-39 år 279 273
40-44 år 356 355
45-49 år 409 382
50-54 år 368 330
55-59 år 359 375
60-64 år 367 408
65-69 år 409 437
70-74 år 323 324
75-79 år 180 204
80-84 år 121 157
85-89 år 60 106
90-94 år 30 56
95-99 år 8 20
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 53 37 170 53 75 55 16 7 6 3
2017 52 38 169 48 82 41 18 12 6 7

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  80 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  105 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  2 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -33 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Kragerø
Selveier 74.2
Andels- / aksjeeier 12.2
Leier 13.6

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Kragerø
Jordbruk, skogbruk og fiske 58
Sekundærnæringer 1222
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1483
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 255
Undervisning 441
Helse- og sosialtjenester 968
Personlig tjenesteyting 139

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 356000 484000 272000
2006 173000 375000 516000 278000
2007 189000 403000 551000 292000
2008 206000 442000 594000 312000
2009 208000 449000 600000 321000
2010 216000 467000 617000 325000
2011 227000 487000 638000 343000
2012 234000 512000 662000 339000
2013 242000 529000 686000 356000
2014 253000 549000 700000 361000
2015 255000 572000 716000 370000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Kragerø
Grunnskolenivå 2673
Videregående skole-nivå 3749
Universitets- og høgskolenivå kort 1753
Universitets- og høgskolenivå lang 380
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 58

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 709 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Kragerø
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 23.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 12.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2.2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.2 5.4 7.2
2010K2 5 4 6.2
2010K3 6 4.7 7.5
2010K4 6.3 5 7.7
2011K1 6.6 5.6 7.9
2011K2 5.8 5.1 6.7
2011K3 6.1 5.2 7.1
2011K4 5.2 4.4 6.3
2012K1 5.9 4.9 7
2012K2 5.5 4.7 6.6
2012K3 5.7 5 6.5
2012K4 5.6 4.3 7.1
2013K1 6.3 5.2 7.6
2013K2 5 4.5 5.6
2013K3 5.3 4.9 5.8
2013K4 5.4 4.6 6.4
2014K1 6.1 5.3 7
2014K2 5.5 4.3 6.9
2014K3 6.3 5.3 7.5
2014K4 6.1 4.8 7.8
2015K1 6.6 5.5 7.9
2015K2 5.5 4.5 6.7
2015K3 6 5.3 6.8
2015K4 6 5.1 7.1
2016K1 6.1 4.8 7.5
2016K2 5.6 4.2 7.3
2016K3 5.6 4.4 7.1
2016K4 6.6 5.6 7.7
2017K1 6.6 5.1 8.3
2017K2 5.5 4.2 7.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.7 8.7 21.2 31.8 4.1 2.8 6.5 4
2008 6.5 9.5 21.4 32.4 4 2.7 6.7 3.4
2009 6.6 9.5 20.5 31.6 4.2 2.5 6.2 3.5
2010 6.6 9.6 21.2 30.2 4.8 3 6.9 3.4
2011 6.5 9.4 20.6 30.5 4.8 3.6 6.7 4.1
2012 5.5 9.8 20.9 33.7 4.9 4 6.7 3.5
2013 5.8 9.4 20.6 33.5 5.8 3.9 6.6 2.9
2014 6 9.6 19.7 34.5 5.8 3.8 6.7 3
2015 6 8.9 19.7 30.4 5.8 4.1 6.7 3.1
2016 6.3 8.6 19.2 29.7 5.6 4.7 6.2 2.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  92 751 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.