3595_0402
3595_0402
kommunefakta
2018-01-20T17:42:00.000Z
no
Kongsvinger kommune

Kommunefakta

Kongsvinger - 0402 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 17 925 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 409 380
5-9 år 538 443
10-14 år 451 494
15-19 år 546 548
20-24 år 583 504
25-29 år 509 430
30-34 år 408 424
35-39 år 449 441
40-44 år 577 565
45-49 år 671 717
50-54 år 674 647
55-59 år 569 618
60-64 år 606 676
65-69 år 626 656
70-74 år 492 628
75-79 år 296 356
80-84 år 202 272
85-89 år 94 185
90-94 år 38 105
95-99 år 8 19
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 202 41 181 54 89 29 45 185 16 121
2017 198 40 186 56 80 30 49 186 19 123

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kongsvinger
Selveier 62.1
Andels- / aksjeeier 22.8
Leier 15.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kongsvinger
Jordbruk, skogbruk og fiske 230
Sekundærnæringer 1222
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2772
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 758
Undervisning 642
Helse- og sosialtjenester 1731
Personlig tjenesteyting 287

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 171000 361000 471000 270000
2006 179000 383000 495000 274000
2007 192000 414000 538000 289000
2008 210000 442000 579000 312000
2009 214000 452000 584000 317000
2010 220000 470000 604000 329000
2011 230000 492000 629000 335000
2012 240000 513000 654000 348000
2013 244000 530000 674000 358000
2014 255000 546000 698000 347000
2015 262000 558000 711000 364000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kongsvinger
Grunnskolenivå 5290
Videregående skole-nivå 5873
Universitets- og høgskolenivå kort 2631
Universitets- og høgskolenivå lang 675
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 99

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Kongsvinger
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 34
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 11.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 17

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.6 6.6 8.7
2010K3 7.7 6.8 8.7
2010K4 7.4 6.2 8.7
2011K1 7.2 6 8.7
2011K2 6.9 5.8 8.2
2011K3 7 6.1 8
2011K4 6.7 5.6 7.9
2012K1 7.2 5.8 8.8
2012K2 6.5 5.2 8
2012K3 6.3 5.2 7.7
2012K4 6 4.8 7.5
2013K1 6.7 5.2 8.4
2013K2 5.5 4.6 6.6
2013K3 5.5 4.5 6.8
2013K4 5.2 4.2 6.3
2014K1 5.5 4.2 7.1
2014K2 5.1 4 6.4
2014K3 5.7 4.7 7.1
2014K4 5.4 4.1 7
2015K1 6 4.6 7.7
2015K2 5.5 3.9 7.3
2015K3 5.8 4.2 7.7
2015K4 5.4 4 7.1
2016K1 5.8 4.4 7.3
2016K2 5.2 3.8 6.8
2016K3 5.6 4.3 7.2
2016K4 5.5 4.2 7.1
2017K1 5.9 4.2 7.9
2017K2 5.7 4.4 7.3
2017K3 5.9 5 7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8 9.4 20.8 34.5 4.2 3.2 1.8 4.1
2008 6.8 9.8 20.6 35 4.2 3.8 1.7 3.9
2009 6.8 9.6 19.3 33.2 4.5 3.6 4.5 3.8
2010 6.5 9.8 20.1 31.1 5.3 3.8 4.8 3.9
2011 7.7 11.1 19.7 31.8 5.6 4 4.5 3.6
2012 6.1 11 19 33.7 5.4 3.6 5 3.8
2013 6.5 10.3 18.7 33.8 5.7 3.7 5 3.7
2014 6.6 10 18.1 33.1 6.4 3.9 5.7 4.1
2015 6.3 9.8 18.1 31.9 6.7 4 5.3 3.9
2016 5.8 9.6 18.3 33.2 6.9 4.1 5.1 3.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.