3595_0628
3595_0628
kommunefakta
2017-11-22T04:54:00.000Z
no
Hurum kommune

Kommunefakta

Hurum - 0628 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

9 464 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 210 214
5-9 år 292 256
10-14 år 290 287
15-19 år 327 291
20-24 år 274 229
25-29 år 207 195
30-34 år 243 238
35-39 år 257 266
40-44 år 349 369
45-49 år 399 381
50-54 år 362 338
55-59 år 338 314
60-64 år 322 305
65-69 år 323 332
70-74 år 265 294
75-79 år 144 148
80-84 år 97 105
85-89 år 35 75
90-94 år 22 43
95-99 år 6 19
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 62 133 202 93 23 37 15 16 19 3
2017 65 146 230 89 29 39 15 7 19 5

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  68 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  86 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  68 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -17 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Hurum
Selveier 85.2
Andels- / aksjeeier 1.9
Leier 12.9

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Hurum
Jordbruk, skogbruk og fiske 58
Sekundærnæringer 958
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1776
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 211
Undervisning 379
Helse- og sosialtjenester 952
Personlig tjenesteyting 152

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 402000 526000 293000
2006 187000 426000 551000 299000
2007 201000 460000 596000 320000
2008 217000 497000 643000 331000
2009 217000 492000 641000 335000
2010 229000 509000 657000 349000
2011 241000 540000 689000 366000
2012 249000 570000 709000 379000
2013 263000 585000 737000 404000
2014 270000 609000 758000 409000
2015 276000 607000 767000 423000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Hurum
Grunnskolenivå 2321
Videregående skole-nivå 3117
Universitets- og høgskolenivå kort 1579
Universitets- og høgskolenivå lang 472
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 53

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

785 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hurum
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 12.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 22.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 3.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 20

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,6 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.3 4.9 8
2010K2 5.7 4.3 7.5
2010K3 6.7 5.2 8.6
2010K4 6.5 5.2 8.2
2011K1 6.8 5.1 9
2011K2 6.2 4.7 8.1
2011K3 6.3 4.8 8.4
2011K4 5.9 4.1 8.2
2012K1 6.4 4.7 8.4
2012K2 5.7 4.8 6.9
2012K3 6.5 5.6 7.7
2012K4 6.7 5.5 8.2
2013K1 6.5 5.2 8.1
2013K2 5.4 4.4 6.7
2013K3 6.4 5.1 8
2013K4 5.7 4.2 7.6
2014K1 6.5 5.1 8.2
2014K2 5.5 3.7 7.7
2014K3 5.6 4.4 7.2
2014K4 5.9 4.7 7.5
2015K1 6.1 4.7 7.7
2015K2 5.4 4.2 6.9
2015K3 5.7 4.7 7
2015K4 5.7 4.8 6.9
2016K1 6.3 5 7.8
2016K2 5.7 4.1 7.7
2016K3 5.9 4.3 7.9
2016K4 6.2 4.4 8.3
2017K1 6 4.2 8.2
2017K2 5.8 3.9 8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.6 11.7 23.6 28.5 7.3 3.1 8.1 2.1
2008 8.7 11.5 22.5 26 6.5 3.2 8.4 1.6
2009 9.1 11.8 22.2 28 6.5 3.9 8.1 1.6
2010 7.6 10.8 23.1 27.2 5.6 5.8 8.4 1.4
2011 8.5 11.3 21.9 27.3 5.4 5.8 6.7 1.8
2012 10.2 9.4 23 28.9 5.6 5.2 6.3 1.8
2013 8.5 11.5 21.7 28.8 5.5 5.5 5.8 1.6
2014 7.5 11.6 21.3 29.5 5.8 5.2 6.4 1.3
2015 6.8 10.9 21.4 27.2 5.6 4.4 7 1.5
2016 6.9 11.3 20.5 29.5 5.6 4.3 7.7 1.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  47 923 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.