3595_0239
3595_0239
kommunefakta
2017-09-25T04:27:00.000Z
no
Hurdal kommune

Kommunefakta

Hurdal - 0239 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

2 919 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 83 83
5-9 år 97 80
10-14 år 79 67
15-19 år 104 83
20-24 år 101 61
25-29 år 73 87
30-34 år 85 78
35-39 år 86 83
40-44 år 85 106
45-49 år 100 101
50-54 år 98 114
55-59 år 101 89
60-64 år 97 97
65-69 år 95 100
70-74 år 75 63
75-79 år 52 58
80-84 år 33 39
85-89 år 17 21
90-94 år 8 17
95-99 år 3 8
100 år eller eldre 1 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 6 21 27
1998K4 -8 31 23
1999K4 10 -4 6
2000K4 4 -7 -3
2001K4 -12 8 -4
2002K4 1 51 52
2003K4 -9 22 13
2004K4 8 -83 -75
2005K4 -3 12 9
2006K4 -14 -3 -17
2007K4 1 -15 -13
2008K4 1 40 40
2009K4 -3 0 -4
2010K4 -7 9 2
2011K4 -6 44 38
2012K4 -8 36 28
2013K4 2 8 10
2014K4 2 55 57
2015K4 -8 92 85
2016K4 7 67 73

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Hurdal
Selveier 84.7
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 14.2

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Hurdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 44
Sekundærnæringer 226
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 542
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 92
Undervisning 105
Helse- og sosialtjenester 310
Personlig tjenesteyting 39

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 354000 464000 267000
2006 175000 377000 485000 292000
2007 193000 412000 534000 290000
2008 207000 446000 581000 304000
2009 211000 447000 585000 308000
2010 221000 459000 605000 313000
2011 240000 471000 633000 339000
2012 246000 491000 658000 345000
2013 259000 527000 684000 359000
2014 267000 541000 696000 359000
2015 274000 561000 707000 371000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Hurdal
Grunnskolenivå 864
Videregående skole-nivå 987
Universitets- og høgskolenivå kort 386
Universitets- og høgskolenivå lang 118
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 334 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hurdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 36.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  73 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

0,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.7 7.5 21.3 39 2.2 1.9 5.1 1.9
2008 9.5 9 20.3 36.7 1.9 2.1 5.4 1.9
2009 9.9 9.7 20.2 34.6 2 1.7 5.2 1.8
2010 12 9 19.2 32.1 2 5 5.4 1.4
2011 9.8 9.2 19.7 35.2 2.9 5.1 5.7 1.4
2012 11 9.5 19.6 36.9 2.5 5.2 5.5 1.5
2013 12.1 10.1 18.6 35.5 2.3 3.7 5.6 1.3
2014 12.6 9.6 19.9 36.2 2.8 2.2 5.3 2.3
2015 11.3 10.4 18.5 33.5 3.4 2.7 5.1 1.8
2016 10.4 10.1 18.3 33.4 3.7 3.6 5.6 1.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  67 116 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.