3595_1644
3595_1644
kommunefakta
2018-01-21T09:28:00.000Z
no
Holtålen kommune

Kommunefakta

Holtålen - 1644 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 042 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 30 48
5-9 år 45 66
10-14 år 53 61
15-19 år 71 62
20-24 år 73 61
25-29 år 64 46
30-34 år 32 54
35-39 år 49 44
40-44 år 54 51
45-49 år 83 56
50-54 år 86 73
55-59 år 70 61
60-64 år 70 74
65-69 år 73 59
70-74 år 72 81
75-79 år 50 61
80-84 år 32 29
85-89 år 16 14
90-94 år 6 10
95-99 år 0 5
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 7 41 3 0 7 0 0 0 0 0
2017 8 35 3 0 13 0 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Holtålen (-2017)
Selveier 84.4
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 15.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Holtålen (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 58
Sekundærnæringer 292
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 279
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 54
Undervisning 57
Helse- og sosialtjenester 235
Personlig tjenesteyting 23

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 159000 343000 443000 292000
2006 173000 351000 480000 293000
2007 187000 381000 536000 306000
2008 198000 409000 565000 320000
2009 204000 410000 597000 344000
2010 220000 433000 608000 322000
2011 237000 456000 638000 346000
2012 233000 473000 661000 343000
2013 241000 500000 706000 336000
2014 246000 516000 727000 394000
2015 253000 545000 728000 371000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Holtålen (-2017)
Grunnskolenivå 473
Videregående skole-nivå 872
Universitets- og høgskolenivå kort 285
Universitets- og høgskolenivå lang 35
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Holtålen (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 21.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.4 5.2 5.7
2010K3 6.6 6.6 6.7
2010K4 5.9 4 8.2
2011K1 7 6 8.4
2011K2 5.5 4 7.4
2011K3 6 4.1 8.4
2011K4 6.3 4.8 8.2
2012K1 5.8 4.2 7.8
2012K2 5 3.8 6.6
2012K3 4.7 3.9 5.7
2012K4 6 5 7.2
2013K1 5.3 4.5 6.3
2013K2 4.7 3.8 6
2013K3 5 3.9 6.6
2013K4 5.4 4.5 6.5
2014K1 6 4.8 7.6
2014K2 5.5 3.9 7.6
2014K3 5.2 3.6 7.3
2014K4 4.6 3.2 6.4
2015K1 5.5 5.6 5.4
2015K2 5.2 4.4 6.3
2015K3 5 4.1 6.2
2015K4 4.7 3.8 5.9
2016K1 4.3 2.8 6
2016K2 4.5 2.8 6.5
2016K3 5.1 4.1 6.3
2016K4 5.3 3.3 7.8
2017K1 5.8 4.3 7.7
2017K2 4.7 3.3 6.4
2017K3 4.5 3.5 5.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 13.4 6.7 19.2 34.1 2.2 1.6 3.3 3.6
2008 11.1 7.5 18.9 36.7 1.5 1.5 3.7 2.9
2009 12.8 6.9 17.7 35.2 2.7 1.3 3.1 2.8
2010 11.1 7.9 17.3 33.2 3.9 1.7 4.3 2.9
2011 10.6 7.3 15.4 31 3.3 1.5 3.8 2.8
2012 11.1 7.2 15.9 32.2 3.5 1.4 4.2 2.8
2013 11.1 6.8 16.9 33.7 3 1.1 4.7 3.3
2014 10.1 6.9 16.6 33.7 2.6 1.3 6 4.1
2015 10.2 6.5 17.2 32.8 2.8 1.4 5.5 4.6
2016 9.6 6.6 17.8 32.3 4.9 1.4 5 4.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.