3595_0138
3595_0138
kommunefakta
2018-01-22T19:35:00.000Z
no
Hobøl kommune

Kommunefakta

Hobøl - 0138 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 654 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 186 186
5-9 år 168 148
10-14 år 142 158
15-19 år 183 171
20-24 år 186 162
25-29 år 204 174
30-34 år 182 178
35-39 år 190 175
40-44 år 225 189
45-49 år 218 215
50-54 år 227 189
55-59 år 192 185
60-64 år 138 148
65-69 år 151 127
70-74 år 114 121
75-79 år 66 73
80-84 år 47 48
85-89 år 24 39
90-94 år 4 20
95-99 år 1 1
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 50 128 185 34 10 5 23 10 7 3
2017 48 129 207 41 3 3 34 11 8 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hobøl
Selveier 82
Andels- / aksjeeier 3.1
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hobøl
Jordbruk, skogbruk og fiske 55
Sekundærnæringer 509
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1200
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 148
Undervisning 203
Helse- og sosialtjenester 570
Personlig tjenesteyting 109

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 184000 401000 515000 277000
2006 195000 418000 551000 289000
2007 201000 466000 578000 317000
2008 222000 503000 618000 339000
2009 224000 501000 612000 354000
2010 236000 516000 631000 348000
2011 248000 543000 648000 354000
2012 254000 554000 669000 364000
2013 264000 571000 692000 378000
2014 275000 597000 713000 391000
2015 291000 610000 726000 400000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hobøl
Grunnskolenivå 1415
Videregående skole-nivå 1849
Universitets- og høgskolenivå kort 823
Universitets- og høgskolenivå lang 255
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 30

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hobøl
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 13.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 26.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 15.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 26.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 6.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.6 5.6 10
2010K3 8 6.5 10
2010K4 7.9 6.6 9.6
2011K1 7.8 6.2 9.9
2011K2 7.4 5.1 10.5
2011K3 7.5 6.1 9.4
2011K4 7 5.4 9
2012K1 7.1 5.6 9
2012K2 7.2 5.4 9.4
2012K3 8.4 7.3 9.9
2012K4 8.5 6.6 11
2013K1 8.2 6.1 10.8
2013K2 6.5 5.3 8.2
2013K3 8.1 6.7 9.9
2013K4 7.3 5.7 9.4
2014K1 6.7 5 8.8
2014K2 6.3 4.7 8.4
2014K3 7.1 5.8 8.8
2014K4 7 5.4 9.1
2015K1 7.5 5.6 9.7
2015K2 7 5.6 8.6
2015K3 7.6 6.5 9
2015K4 7.4 6.4 8.6
2016K1 7.1 5.7 8.8
2016K2 6.7 5.2 8.6
2016K3 6.7 5 8.8
2016K4 6.3 4.6 8.3
2017K1 6 4.9 7.4
2017K2 5.4 4.6 6.4
2017K3 6.4 5.2 8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.2 12.2 28 29.2 2.3 3.7 4.2 1.6
2008 7.5 12.8 27.5 29.6 2.6 3.7 4.3 1.6
2009 8.1 11.6 24.9 27.8 3.4 4.7 4.5 1.4
2010 7.2 11.3 25.2 30.1 3.1 4.8 5.7 1.5
2011 7.3 10.9 25.1 30.5 2.6 5.4 4.6 1.5
2012 8.3 11.1 26.1 32.3 2 5.4 4.3 1.8
2013 7.4 11.1 24.2 33.7 2.1 4.9 4 1.5
2014 6.5 11.5 23.4 37.3 2.8 4.5 4.2 1.4
2015 8.6 12.3 22.5 33.7 2.7 4.7 4.1 1.4
2016 7.6 13.4 23.4 34 2.2 4.2 3.8 1.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.