3595_0138
3595_0138
kommunefakta
2017-11-20T08:50:00.000Z
no
Hobøl kommune

Kommunefakta

Hobøl - 0138 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

5 654 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 186 186
5-9 år 168 148
10-14 år 142 158
15-19 år 183 171
20-24 år 186 162
25-29 år 204 174
30-34 år 182 178
35-39 år 190 175
40-44 år 225 189
45-49 år 218 215
50-54 år 227 189
55-59 år 192 185
60-64 år 138 148
65-69 år 151 127
70-74 år 114 121
75-79 år 66 73
80-84 år 47 48
85-89 år 24 39
90-94 år 4 20
95-99 år 1 1
100 år eller eldre 1 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 50 128 185 34 10 5 23 10 7 3
2017 48 129 207 41 3 3 34 11 8 4

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  72 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  40 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  142 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  15 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Hobøl
Selveier 82
Andels- / aksjeeier 3.1
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Hobøl
Jordbruk, skogbruk og fiske 55
Sekundærnæringer 509
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1200
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 148
Undervisning 203
Helse- og sosialtjenester 570
Personlig tjenesteyting 109

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 184000 401000 515000 277000
2006 195000 418000 551000 289000
2007 201000 466000 578000 317000
2008 222000 503000 618000 339000
2009 224000 501000 612000 354000
2010 236000 516000 631000 348000
2011 248000 543000 648000 354000
2012 254000 554000 669000 364000
2013 264000 571000 692000 378000
2014 275000 597000 713000 391000
2015 291000 610000 726000 400000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Hobøl
Grunnskolenivå 1415
Videregående skole-nivå 1849
Universitets- og høgskolenivå kort 823
Universitets- og høgskolenivå lang 255
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 30

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

786 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hobøl
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 13.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 26.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 15.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 26.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 6.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 8.1 6.3 10.4
2010K2 7.6 5.6 10
2010K3 8 6.5 10
2010K4 7.9 6.6 9.6
2011K1 7.8 6.2 9.9
2011K2 7.4 5.1 10.5
2011K3 7.5 6.1 9.4
2011K4 7 5.4 9
2012K1 7.1 5.6 9
2012K2 7.2 5.4 9.4
2012K3 8.4 7.3 9.9
2012K4 8.5 6.6 11
2013K1 8.2 6.1 10.8
2013K2 6.5 5.3 8.2
2013K3 8.1 6.7 9.9
2013K4 7.3 5.7 9.4
2014K1 6.7 5 8.8
2014K2 6.3 4.7 8.4
2014K3 7.1 5.8 8.8
2014K4 7 5.4 9.1
2015K1 7.5 5.6 9.7
2015K2 7 5.6 8.6
2015K3 7.6 6.5 9
2015K4 7.4 6.4 8.6
2016K1 7.1 5.7 8.8
2016K2 6.7 5.2 8.6
2016K3 6.7 5 8.8
2016K4 6.3 4.6 8.3
2017K1 6 4.9 7.4
2017K2 5.4 4.6 6.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.2 12.2 28 29.2 2.3 3.7 4.2 1.6
2008 7.5 12.8 27.5 29.6 2.6 3.7 4.3 1.6
2009 8.1 11.6 24.9 27.8 3.4 4.7 4.5 1.4
2010 7.2 11.3 25.2 30.1 3.1 4.8 5.7 1.5
2011 7.3 10.9 25.1 30.5 2.6 5.4 4.6 1.5
2012 8.3 11.1 26.1 32.3 2 5.4 4.3 1.8
2013 7.4 11.1 24.2 33.7 2.1 4.9 4 1.5
2014 6.5 11.5 23.4 37.3 2.8 4.5 4.2 1.4
2015 8.6 12.3 22.5 33.7 2.7 4.7 4.1 1.4
2016 7.6 13.4 23.4 34 2.2 4.2 3.8 1.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  34 091 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.