3595_1617
3595_1617
kommunefakta
2018-02-25T07:49:00.000Z
no
Hitra kommune

Kommunefakta

Hitra - 1617 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 648 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 0 0
5-9 år 0 0
10-14 år 0 0
15-19 år 0 0
20-24 år 0 0
25-29 år 0 0
30-34 år 0 0
35-39 år 0 0
40-44 år 0 0
45-49 år 0 0
50-54 år 0 0
55-59 år 0 0
60-64 år 0 0
65-69 år 0 0
70-74 år 0 0
75-79 år 0 0
80-84 år 0 0
85-89 år 0 0
90-94 år 0 0
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 19 132 240 46 34 3 28 4 3 0
2017 19 131 232 47 34 3 31 4 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hitra (-2017)
Selveier 77.8
Andels- / aksjeeier 2.7
Leier 19.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hitra (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 216
Sekundærnæringer 741
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 652
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 87
Undervisning 171
Helse- og sosialtjenester 370
Personlig tjenesteyting 51

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 158000 334000 481000 263000
2006 169000 350000 507000 289000
2007 179000 386000 555000 295000
2008 194000 429000 584000 282000
2009 197000 430000 600000 312000
2010 205000 437000 628000 329000
2011 213000 455000 648000 353000
2012 228000 485000 659000 333000
2013 239000 505000 717000 345000
2014 245000 527000 736000 366000
2015 249000 545000 757000 378000
2016 257000 559000 763000 386000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hitra (-2017)
Grunnskolenivå 1252
Videregående skole-nivå 1742
Universitets- og høgskolenivå kort 596
Universitets- og høgskolenivå lang 181
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hitra (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 26
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6 4.7 7.9
2010K3 7.2 6.2 8.5
2010K4 7.1 5.4 9.6
2011K1 7.4 5.9 9.6
2011K2 6.7 5.6 8
2011K3 7.2 5.3 9.7
2011K4 6.5 4.6 9
2012K1 6.7 5.2 8.5
2012K2 6.4 5.2 7.9
2012K3 6.7 6.1 7.5
2012K4 6.2 5.1 7.5
2013K1 7.3 5.5 9.7
2013K2 6 4.7 7.7
2013K3 5.6 4.3 7.6
2013K4 6 4.4 8.1
2014K1 6.6 5.2 8.5
2014K2 6.1 5.2 7.4
2014K3 6.5 5.2 8.3
2014K4 7.1 5.5 9.2
2015K1 6.8 5.1 9.1
2015K2 6.5 5.6 7.8
2015K3 6.8 5.6 8.3
2015K4 6.5 5.4 7.9
2016K1 6 4.6 7.8
2016K2 6 4.8 7.6
2016K3 6.5 5.9 7.3
2016K4 6.5 4.8 8.7
2017K1 7.2 5.4 9.5
2017K2 6.8 4.4 9.7
2017K3 7.4 4.9 10.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.2 8 21.7 34.5 1.4 2.3 2.5 3.8
2008 8.9 9.3 21.6 33.4 1.7 2.3 2.7 3.4
2009 8.5 9 21.3 31.9 2.5 2.1 5.5 3.5
2010 9.1 9.4 21.6 32.3 2.5 2.7 5.8 4
2011 9.8 8 21.7 31.1 2.7 2.2 5.7 3.8
2012 8.4 7.8 21.4 34.2 2.7 2.1 5.3 3.4
2013 8.8 7.7 19.4 34.5 2.4 2.2 5 3.3
2014 8.4 8.1 20.3 36.3 1.8 2.4 5.9 3.6
2015 7.9 7.6 19.1 33.7 2.1 2.4 6.4 3.7
2016 8 8.3 18.8 33.7 2.8 3 6.4 3.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.