3595_0618
3595_0618
kommunefakta
2018-02-20T00:34:00.000Z
no
Hemsedal kommune

Kommunefakta

Hemsedal - 0618 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 452 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 54 64
5-9 år 98 72
10-14 år 70 69
15-19 år 93 75
20-24 år 75 68
25-29 år 69 68
30-34 år 93 93
35-39 år 114 82
40-44 år 110 96
45-49 år 114 105
50-54 år 85 76
55-59 år 69 56
60-64 år 68 42
65-69 år 49 50
70-74 år 41 57
75-79 år 28 32
80-84 år 31 24
85-89 år 10 21
90-94 år 5 11
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 125 61 116 19 31 0 3 9 3 0
2017 126 61 130 20 28 0 3 13 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hemsedal
Selveier 74.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 25.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hemsedal
Jordbruk, skogbruk og fiske 73
Sekundærnæringer 272
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 442
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 56
Undervisning 88
Helse- og sosialtjenester 243
Personlig tjenesteyting 120

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 396000 510000 281000
2006 183000 388000 525000 274000
2007 196000 425000 568000 292000
2008 216000 467000 607000 349000
2009 214000 445000 608000 346000
2010 209000 471000 643000 372000
2011 220000 491000 641000 374000
2012 237000 521000 689000 391000
2013 252000 537000 709000 363000
2014 247000 558000 735000 376000
2015 252000 615000 726000 403000
2016 266000 631000 748000 392000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hemsedal
Grunnskolenivå 469
Videregående skole-nivå 861
Universitets- og høgskolenivå kort 451
Universitets- og høgskolenivå lang 135
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hemsedal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 28.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 21.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 3.6 3.3 3.9
2010K3 3.3 3 3.5
2010K4 3.3 2.4 4.3
2011K1 3.5 1.8 5.3
2011K2 3.3 1.9 4.8
2011K3 3.1 2.4 4
2011K4 3.7 2.6 5
2012K1 3.9 3.2 4.7
2012K2 4.2 3.4 5.1
2012K3 4.6 3.4 5.9
2012K4 3.9 2.9 5.1
2013K1 4.3 3.6 5.1
2013K2 3.5 2.6 4.5
2013K3 3.6 2.8 4.4
2013K4 3.7 2.4 5
2014K1 4.9 4 6
2014K2 4.7 3.6 6
2014K3 3.9 3.2 4.7
2014K4 3.9 2.3 5.7
2015K1 3.6 2.9 4.5
2015K2 3.6 2.8 4.6
2015K3 3.4 2.8 4
2015K4 3.2 2.3 4.2
2016K1 3.5 2.4 4.8
2016K2 4.1 3 5.2
2016K3 4.3 3.7 5
2016K4 3.4 2.4 4.5
2017K1 4.1 2.8 5.6
2017K2 4 2.8 5.4
2017K3 3.9 2.5 5.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.8 9.2 17.7 20.7 1.9 1.9 7.1 3.5
2008 12.8 10 20 23.1 1.9 2.9 10.2 3.3
2009 12.7 9.3 21 23.2 2.9 2.8 9.6 3.2
2010 12.8 10.5 20.4 22.9 3.2 2.9 9.5 3.3
2011 12 10.1 19.3 23.2 3 2.2 8.5 3
2012 12.1 11 19.1 26.6 3 2.4 9.2 3.2
2013 11.1 10.8 18.5 29 2.9 1.9 8.6 3.1
2014 10.9 10.6 20.4 28.1 2.8 1.8 9.3 3.8
2015 11.2 9.7 21 26.8 2.3 2.7 8 2.7
2016 11.2 10 21.3 26.4 2.7 2.6 8.3 3.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.