3595_2004
3595_2004
kommunefakta
2018-02-20T00:30:00.000Z
no
Hammerfest kommune

Kommunefakta

Hammerfest - 2004 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 10 522 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 321 335
5-9 år 358 293
10-14 år 302 330
15-19 år 308 304
20-24 år 416 356
25-29 år 436 449
30-34 år 385 347
35-39 år 362 293
40-44 år 345 355
45-49 år 436 399
50-54 år 377 344
55-59 år 309 305
60-64 år 241 270
65-69 år 280 269
70-74 år 196 206
75-79 år 132 124
80-84 år 71 93
85-89 år 42 80
90-94 år 10 39
95-99 år 1 8
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 63 152 135 43 47 236 49 72 11 7
2017 55 146 122 42 62 242 51 58 10 8

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hammerfest
Selveier 66.2
Andels- / aksjeeier 12.5
Leier 21.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hammerfest
Jordbruk, skogbruk og fiske 165
Sekundærnæringer 1187
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1628
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 406
Undervisning 540
Helse- og sosialtjenester 1477
Personlig tjenesteyting 162

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 202000 433000 561000 311000
2006 213000 459000 596000 342000
2007 233000 487000 640000 350000
2008 248000 518000 694000 369000
2009 247000 525000 702000 378000
2010 260000 539000 719000 381000
2011 273000 570000 757000 400000
2012 279000 595000 782000 410000
2013 291000 611000 808000 411000
2014 303000 631000 823000 414000
2015 304000 653000 831000 418000
2016 313000 659000 843000 433000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hammerfest
Grunnskolenivå 2640
Videregående skole-nivå 3028
Universitets- og høgskolenivå kort 1926
Universitets- og høgskolenivå lang 587
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 81

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hammerfest
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 8.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 28
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 35.7

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.4 5.9 9.1
2010K3 7.9 6.3 9.8
2010K4 7.2 5.9 8.7
2011K1 7.9 6.3 9.7
2011K2 7.2 5.7 8.8
2011K3 7.5 5.6 9.8
2011K4 7 5.2 9.1
2012K1 6.7 5 8.5
2012K2 6.2 4.7 8
2012K3 6.5 5.6 7.6
2012K4 6.8 5.6 8.3
2013K1 7.6 6.1 9.2
2013K2 7 5.2 9.1
2013K3 6.7 5.2 8.7
2013K4 6.9 5.5 8.5
2014K1 6.7 5 8.7
2014K2 6.5 4.6 8.7
2014K3 7.3 5.5 9.3
2014K4 7.3 5.3 9.8
2015K1 7.4 5.3 9.8
2015K2 6.9 4.5 9.5
2015K3 6.9 5.3 8.7
2015K4 7.1 5.3 9
2016K1 6.3 4.9 7.9
2016K2 6 4.6 7.5
2016K3 5.9 4.7 7.2
2016K4 6.1 4.7 7.6
2017K1 6.5 4.6 8.5
2017K2 6.7 5.1 8.4
2017K3 6.4 4.7 8.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.3 10.4 19.9 23.6 2.9 1.5 3.9 5.8
2008 10.3 11.2 19.3 22.8 3.1 1.6 4.1 6.1
2009 9.8 10.7 19.4 23.6 3.2 1.4 4 6.6
2010 8.2 10.8 18.3 24.4 3 1.6 4.6 5.9
2011 9.5 10.8 17.9 25.9 2.6 1.8 3.7 5.9
2012 8.4 11.5 18.5 28 2.7 2 3.9 6.2
2013 7.8 10.6 18 26.7 3.3 2.3 4.2 6.1
2014 7.5 11.1 18.1 27.6 4.3 2.1 3.9 6.6
2015 6.6 10.6 17.8 26.1 4.7 2.9 4.1 6.3
2016 6.3 9.9 17.3 28.3 5.1 2.5 3.8 6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.