3595_0403
3595_0403
kommunefakta
2018-01-21T09:26:00.000Z
no
Hamar kommune

Kommunefakta

Hamar - 0403 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 30 867 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 767 690
5-9 år 904 756
10-14 år 868 807
15-19 år 948 853
20-24 år 1041 977
25-29 år 988 917
30-34 år 961 888
35-39 år 901 864
40-44 år 953 976
45-49 år 1009 1048
50-54 år 1005 1008
55-59 år 934 1047
60-64 år 937 1090
65-69 år 964 1001
70-74 år 767 906
75-79 år 472 580
80-84 år 301 465
85-89 år 214 425
90-94 år 87 201
95-99 år 19 54
100 år eller eldre 1 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 203 101 291 72 109 341 55 198 20 150
2017 217 93 312 70 154 335 57 202 24 145

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hamar
Selveier 65.1
Andels- / aksjeeier 18.2
Leier 16.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hamar
Jordbruk, skogbruk og fiske 201
Sekundærnæringer 1837
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5189
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1316
Undervisning 1522
Helse- og sosialtjenester 3623
Personlig tjenesteyting 870

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 178000 387000 523000 285000
2006 186000 407000 550000 299000
2007 201000 437000 588000 319000
2008 218000 472000 633000 343000
2009 221000 480000 639000 348000
2010 226000 500000 663000 355000
2011 236000 526000 690000 363000
2012 247000 549000 717000 364000
2013 259000 566000 750000 381000
2014 270000 590000 769000 395000
2015 274000 601000 790000 399000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hamar
Grunnskolenivå 6309
Videregående skole-nivå 9081
Universitets- og høgskolenivå kort 6892
Universitets- og høgskolenivå lang 2401
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 183

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hamar
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 43.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 8.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 26.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6 4.7 7.5
2010K3 6.6 5.3 8.1
2010K4 5.9 4.4 7.7
2011K1 5.9 4.4 7.7
2011K2 5.7 4.4 7.3
2011K3 6.1 5 7.3
2011K4 5.6 4.6 6.8
2012K1 6 4.5 7.6
2012K2 5.7 4.5 7
2012K3 5.7 4.5 7.1
2012K4 5.7 4.2 7.4
2013K1 6 4.4 7.8
2013K2 4.9 3.6 6.4
2013K3 4.9 3.8 6.2
2013K4 4.7 3.3 6.3
2014K1 4.9 3.4 6.7
2014K2 4.6 3.1 6.3
2014K3 4.7 3.4 6.1
2014K4 5 3.6 6.7
2015K1 5.1 3.5 6.9
2015K2 4.5 3.3 5.8
2015K3 4.7 3.5 6.1
2015K4 4.9 3.4 6.5
2016K1 5 3.6 6.6
2016K2 4.6 3.1 6.3
2016K3 4.9 3.4 6.5
2016K4 5 3.7 6.5
2017K1 5 3.6 6.7
2017K2 4.7 3.2 6.3
2017K3 5.1 3.8 6.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.8 9.8 18.6 32.6 6.6 1.8 5 5.7
2008 7.3 10 18.2 32.3 5.7 1.6 5.3 5.3
2009 7.4 9.9 18 31.1 5.3 1.7 5.6 5
2010 7.7 10.4 18.3 32.4 5.2 2.9 6 5
2011 7.9 9.7 16.6 30.8 4.6 3.2 7.9 6.2
2012 5.8 10.5 16.8 34.8 4.7 3.6 8.1 5
2013 5.1 9.7 15.8 33.6 4.7 3.3 8 4.9
2014 5 9.8 15.8 35 5.4 3.2 7.6 7.2
2015 4.7 9.8 15.6 32.5 5.3 3.2 8.8 7
2016 8.8 9.1 15.3 32.3 5.5 3 7.7 6.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.