3595_1866
3595_1866
kommunefakta
2017-10-23T11:37:00.000Z
no
Hadsel kommune

Kommunefakta

Hadsel - 1866 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

8 051 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 217 210
5-9 år 224 213
10-14 år 217 206
15-19 år 294 239
20-24 år 287 218
25-29 år 217 248
30-34 år 224 196
35-39 år 199 205
40-44 år 232 218
45-49 år 312 277
50-54 år 281 274
55-59 år 268 254
60-64 år 271 284
65-69 år 281 241
70-74 år 230 262
75-79 år 144 154
80-84 år 93 93
85-89 år 54 94
90-94 år 11 50
95-99 år 3 12
100 år eller eldre 1 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 18 61 65 35 38 128 10 31 6 0
2017 15 53 71 29 35 123 11 33 6 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  69 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  93 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -51 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  34 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Hadsel
Selveier 81.8
Andels- / aksjeeier 1.3
Leier 17

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Hadsel
Jordbruk, skogbruk og fiske 145
Sekundærnæringer 831
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 977
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 160
Undervisning 398
Helse- og sosialtjenester 1085
Personlig tjenesteyting 95

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 358000 502000 279000
2006 176000 377000 528000 284000
2007 192000 419000 565000 303000
2008 203000 447000 607000 309000
2009 210000 459000 616000 314000
2010 221000 472000 641000 330000
2011 234000 500000 666000 342000
2012 240000 527000 679000 362000
2013 250000 542000 709000 377000
2014 257000 562000 738000 371000
2015 259000 572000 750000 388000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Hadsel
Grunnskolenivå 2111
Videregående skole-nivå 2599
Universitets- og høgskolenivå kort 1357
Universitets- og høgskolenivå lang 301
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 45

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 360 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hadsel
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 6.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 25.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,6 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  225 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.3 7 21.8 35 1.6 1.6 4.2 2.4
2008 7.9 7.1 23.4 35.8 2.4 1.7 3.9 2.3
2009 7.5 7.4 21.9 33.9 4.3 2 3.9 2.4
2010 8.1 8.3 22.7 33.7 4.2 2.2 2.8 2.2
2011 8.9 7.9 21.7 33.3 3.7 2.4 3 3.6
2012 6.3 8.6 21.1 36.4 3.1 2.4 2.7 4.8
2013 7.4 8.1 18.9 35.5 2.8 2.8 2.6 4.7
2014 7.4 9.5 19.1 38.5 3 3 2.6 4.1
2015 7 9.3 19.3 34.9 3.1 2.6 2.9 4.4
2016 6.2 9.6 19.5 35.3 3.6 2.9 3 4.5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  81 479 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.