3595_1742
3595_1742
kommunefakta
2018-02-25T08:39:00.000Z
no
Grong kommune

Kommunefakta

Grong - 1742 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 400 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 0 0
5-9 år 0 0
10-14 år 0 0
15-19 år 0 0
20-24 år 0 0
25-29 år 0 0
30-34 år 0 0
35-39 år 0 0
40-44 år 0 0
45-49 år 0 0
50-54 år 0 0
55-59 år 0 0
60-64 år 0 0
65-69 år 0 0
70-74 år 0 0
75-79 år 0 0
80-84 år 0 0
85-89 år 0 0
90-94 år 0 0
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 14 0 40 14 44 43 6 9 0 3
2017 14 3 42 13 30 38 7 17 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Grong (-2017)
Selveier 74.6
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 24.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Grong (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 87
Sekundærnæringer 229
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 334
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 76
Undervisning 136
Helse- og sosialtjenester 285
Personlig tjenesteyting 26

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 332000 497000 249000
2006 173000 353000 532000 268000
2007 196000 384000 562000 307000
2008 205000 421000 607000 294000
2009 213000 447000 621000 298000
2010 220000 453000 653000 306000
2011 228000 506000 682000 335000
2012 236000 533000 709000 318000
2013 243000 548000 746000 348000
2014 244000 568000 766000 348000
2015 251000 592000 772000 364000
2016 256000 601000 797000 354000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Grong (-2017)
Grunnskolenivå 573
Videregående skole-nivå 931
Universitets- og høgskolenivå kort 385
Universitets- og høgskolenivå lang 69
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Grong (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 21.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 22.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.3 5.2 7.7
2010K3 7.3 6.5 8.2
2010K4 6.4 4.8 8.2
2011K1 6.3 3.6 9.4
2011K2 5.7 3.9 7.7
2011K3 7.2 7 7.3
2011K4 5.9 4.7 7.4
2012K1 6.4 5.3 7.6
2012K2 6.3 4.9 7.9
2012K3 6.6 4.4 9.3
2012K4 6.7 4.3 9.6
2013K1 6.4 3.6 9.5
2013K2 5.3 3.6 7.2
2013K3 4.5 2.9 6.5
2013K4 5 3.7 6.4
2014K1 4.9 3.5 6.6
2014K2 4.8 3.1 6.6
2014K3 4.9 3.8 6.3
2014K4 5.5 4 7.3
2015K1 5.4 4.3 6.6
2015K2 5.3 4.9 5.8
2015K3 5.8 4.2 7.6
2015K4 5.4 3.9 7.1
2016K1 5.4 3.8 7.1
2016K2 5.2 4.1 6.6
2016K3 5.3 3.3 7.5
2016K4 5.5 4.8 6.3
2017K1 5.3 4.2 6.6
2017K2 5.5 3.4 8
2017K3 5.4 3.7 7.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.7 7 19.8 32 1.8 4.4 6.2 3.3
2008 7.8 7.1 18.9 32.5 1.9 4.6 4.3 3.9
2009 8.3 6.7 18.2 29.8 1.6 0.8 5.5 4.8
2010 8.3 6.7 18.8 28 2.6 1.2 5.4 4
2011 8.5 6.5 17.4 27.2 2.6 1.5 3.7 3.8
2012 7.5 6.6 16.8 27.6 2.4 1.8 5.1 3.8
2013 7.5 6.2 16.6 27 1.9 3.3 5 3.5
2014 7.4 6.4 16.3 27.1 2.3 2.8 5.2 3.4
2015 7.3 6.8 15.9 26 2.8 3.8 5.1 3.5
2016 6.9 7 16 26.6 2.3 3.2 5 3.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.