3595_0534
3595_0534
kommunefakta
2017-10-19T20:06:00.000Z
no
Gran kommune

Kommunefakta

Gran - 0534 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

13 758 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 329 357
5-9 år 406 355
10-14 år 440 405
15-19 år 430 462
20-24 år 405 351
25-29 år 363 360
30-34 år 378 358
35-39 år 374 371
40-44 år 442 462
45-49 år 530 482
50-54 år 505 525
55-59 år 500 446
60-64 år 472 421
65-69 år 422 417
70-74 år 340 399
75-79 år 198 274
80-84 år 142 209
85-89 år 94 139
90-94 år 34 82
95-99 år 8 18
100 år eller eldre 0 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 51 176 155 35 125 132 44 48 18 6
2017 45 190 142 33 142 139 45 47 24 7

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  135 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  134 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  10 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  25 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Gran
Selveier 80.4
Andels- / aksjeeier 2.1
Leier 17.4

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Gran
Jordbruk, skogbruk og fiske 213
Sekundærnæringer 1335
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2307
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 405
Undervisning 502
Helse- og sosialtjenester 1535
Personlig tjenesteyting 184

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 166000 357000 489000 281000
2006 177000 376000 512000 290000
2007 194000 417000 557000 303000
2008 208000 443000 597000 324000
2009 209000 447000 609000 332000
2010 217000 466000 626000 333000
2011 230000 496000 648000 337000
2012 240000 530000 673000 357000
2013 249000 544000 697000 356000
2014 256000 565000 723000 370000
2015 260000 579000 744000 373000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Gran
Grunnskolenivå 3593
Videregående skole-nivå 4870
Universitets- og høgskolenivå kort 1938
Universitets- og høgskolenivå lang 460
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 102

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 892 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Gran
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 17.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 12.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  82,9 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,9 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  412 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

0,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7 8.8 22.8 35.5 2.6 1.5 3.6 3.3
2008 6.8 9.4 22.7 36.3 2.7 1.7 3.7 3.2
2009 6.3 9.7 21.4 35.5 4 1.6 3.1 3.9
2010 6.7 9.5 22.4 35.2 5.5 1.5 3.4 3.4
2011 6.3 9.3 21.9 36.1 5.3 2.2 3.7 3.3
2012 5.8 8.8 21.4 37.7 4.9 2.5 3.1 6
2013 5.5 8.7 20.9 37.8 5.4 2.5 3.4 3.9
2014 5.6 9 21.1 39.4 5.6 2.1 3.4 4
2015 5.6 8.9 21 35.9 5.8 1.8 3.8 4.6
2016 5.4 9.2 20.9 36.5 6.4 2 3.5 4.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  50 429 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.