3595_0617
3595_0617
kommunefakta
2018-02-20T00:40:00.000Z
no
Gol kommune

Kommunefakta

Gol - 0617 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 584 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 107 110
5-9 år 126 117
10-14 år 133 154
15-19 år 161 136
20-24 år 135 110
25-29 år 122 128
30-34 år 127 126
35-39 år 140 126
40-44 år 155 155
45-49 år 182 174
50-54 år 167 155
55-59 år 156 147
60-64 år 137 137
65-69 år 139 152
70-74 år 105 137
75-79 år 104 85
80-84 år 51 68
85-89 år 33 56
90-94 år 15 25
95-99 år 5 12
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 29 60 135 24 15 72 22 26 7 0
2017 27 56 131 18 17 77 23 30 8 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gol
Selveier 74
Andels- / aksjeeier 2
Leier 23.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gol
Jordbruk, skogbruk og fiske 71
Sekundærnæringer 580
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1045
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 100
Undervisning 179
Helse- og sosialtjenester 373
Personlig tjenesteyting 56

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 179000 380000 510000 271000
2006 190000 398000 521000 291000
2007 207000 420000 555000 306000
2008 218000 450000 586000 309000
2009 220000 454000 593000 322000
2010 225000 466000 625000 332000
2011 240000 490000 651000 331000
2012 246000 529000 665000 352000
2013 256000 540000 694000 368000
2014 262000 581000 718000 360000
2015 267000 578000 738000 375000
2016 277000 594000 752000 392000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gol
Grunnskolenivå 1154
Videregående skole-nivå 1687
Universitets- og høgskolenivå kort 659
Universitets- og høgskolenivå lang 186
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 39

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Gol
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 25.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.2 3.4 5
2010K3 5.1 3.9 6.4
2010K4 5.4 4.7 6.3
2011K1 5.8 4.9 6.8
2011K2 4.9 4 6
2011K3 4.5 3.2 6
2011K4 4 3 5.2
2012K1 4.3 3.2 5.7
2012K2 4.3 3.4 5.3
2012K3 4.1 3.4 4.8
2012K4 4.3 3.3 5.5
2013K1 5.3 3.8 7.1
2013K2 4.8 3.2 6.6
2013K3 4.6 3.5 5.8
2013K4 4.6 3.5 6
2014K1 4.6 3.9 5.5
2014K2 3.9 3 4.9
2014K3 4 3.6 4.5
2014K4 4.3 3.9 4.8
2015K1 4.8 3.9 5.8
2015K2 4.2 3.5 5
2015K3 4.4 3.2 5.7
2015K4 4.5 3.2 6
2016K1 4.1 2.7 5.8
2016K2 4.2 2.7 5.9
2016K3 4 3 5.3
2016K4 4.9 3.6 6.3
2017K1 5.2 3.8 6.8
2017K2 5.2 3.8 6.7
2017K3 5.4 4 7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.4 7.6 18.3 29.2 4 2 4.2 3.5
2008 11.8 7.7 17.2 30.6 3.5 1.7 6.6 3.8
2009 12.3 8.2 17.5 30.1 3.8 1.9 6.8 3.5
2010 12.3 8.4 17.3 29 4.1 2 6.7 3.5
2011 12.4 8.6 17.2 29.9 3.5 1.9 6.4 3.3
2012 16.1 7.9 16 31.3 2.9 2.2 6.2 3.1
2013 11.5 7.5 16.3 31.7 2.7 2.6 5.4 3.1
2014 10.5 7.9 16.8 31.8 3.1 2.9 5.6 3.3
2015 10 7.2 16.2 28.8 3.3 2.8 5.2 3
2016 10.2 7.2 18.4 28.4 3.4 2.4 5.3 3.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.