3595_1445
3595_1445
kommunefakta
2018-02-18T01:39:00.000Z
no
Gloppen kommune

Kommunefakta

Gloppen - 1445 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 860 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 149 145
5-9 år 191 163
10-14 år 215 193
15-19 år 205 189
20-24 år 209 187
25-29 år 154 150
30-34 år 133 136
35-39 år 142 142
40-44 år 180 167
45-49 år 195 186
50-54 år 176 165
55-59 år 192 189
60-64 år 200 185
65-69 år 195 187
70-74 år 140 159
75-79 år 103 101
80-84 år 62 73
85-89 år 45 73
90-94 år 28 53
95-99 år 7 16
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 9 52 50 18 64 39 9 0 0 0
2017 10 54 49 17 74 40 9 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gloppen
Selveier 80.9
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 18.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gloppen
Jordbruk, skogbruk og fiske 190
Sekundærnæringer 777
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 794
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 118
Undervisning 317
Helse- og sosialtjenester 631
Personlig tjenesteyting 92

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 154000 347000 498000 299000
2006 164000 364000 523000 317000
2007 178000 412000 574000 341000
2008 195000 446000 626000 353000
2009 204000 450000 627000 370000
2010 212000 470000 652000 366000
2011 228000 509000 686000 367000
2012 240000 528000 703000 375000
2013 252000 562000 733000 396000
2014 263000 587000 746000 406000
2015 271000 600000 779000 413000
2016 282000 626000 793000 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gloppen
Grunnskolenivå 1048
Videregående skole-nivå 2073
Universitets- og høgskolenivå kort 1132
Universitets- og høgskolenivå lang 276
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 21

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Gloppen
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 36.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 28.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.3 3.3 5.5
2010K3 4.8 3.7 6.2
2010K4 4.1 2.7 5.7
2011K1 4.2 2.9 5.7
2011K2 3.9 2.7 5.4
2011K3 4.3 3.5 5.3
2011K4 3.7 2.6 5.1
2012K1 4.4 3.3 5.6
2012K2 4 3 5.3
2012K3 4.3 2.7 6.3
2012K4 4.1 3 5.3
2013K1 4.5 3.3 5.9
2013K2 3.9 2.9 5
2013K3 4.2 3.4 5.3
2013K4 3.7 3.2 4.3
2014K1 3.9 2.9 5
2014K2 4.3 2.9 5.9
2014K3 3.8 2.4 5.6
2014K4 4.1 3.3 5.1
2015K1 4.5 3.4 5.7
2015K2 4.2 3.8 4.6
2015K3 3.7 3.5 3.9
2015K4 4 3.5 4.6
2016K1 4 2.9 5.2
2016K2 3.8 3.1 4.6
2016K3 4 3.3 4.8
2016K4 4.1 3.6 4.5
2017K1 3.9 2.8 5.1
2017K2 3.8 2.7 5.1
2017K3 3.9 3.3 4.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.7 7.6 20.7 34.1 2.8 1.2 2.7 3.1
2008 5 7.8 20.3 36.2 2.6 1.1 3.9 3.3
2009 5.2 8.2 19.3 34.8 2.9 1 4 4.6
2010 6 9.3 20 36.1 3.4 1.5 4.3 5.1
2011 6.3 8.7 19.3 35.3 3.2 1.7 4.7 5.5
2012 6.8 9.7 18.3 36 2.6 1.8 4.4 6.3
2013 7 8.9 18.2 34.5 2.7 1.7 5.3 6.8
2014 6.6 9.9 18.4 34.9 2.6 2.1 4.9 6.7
2015 6.7 9.6 18.9 32.8 2.7 2.5 5.7 6.7
2016 7.8 10 19.3 32.7 2.8 2.6 4.8 6.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.