3595_0234
3595_0234
kommunefakta
2018-02-21T17:48:00.000Z
no
Gjerdrum kommune

Kommunefakta

Gjerdrum - 0234 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 662 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 192 163
5-9 år 239 185
10-14 år 267 219
15-19 år 249 232
20-24 år 193 154
25-29 år 189 151
30-34 år 188 162
35-39 år 201 219
40-44 år 272 266
45-49 år 332 315
50-54 år 281 226
55-59 år 187 192
60-64 år 171 150
65-69 år 140 168
70-74 år 144 145
75-79 år 66 80
80-84 år 58 72
85-89 år 25 32
90-94 år 5 12
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 61 122 210 36 4 12 23 30 10 13
2017 67 129 213 36 12 11 38 47 16 14

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Selveier 83.8
Andels- / aksjeeier 3.3
Leier 12.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Jordbruk, skogbruk og fiske 42
Sekundærnæringer 641
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1609
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 261
Undervisning 210
Helse- og sosialtjenester 564
Personlig tjenesteyting 114

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 192000 433000 574000 288000
2006 206000 449000 596000 306000
2007 218000 507000 650000 325000
2008 241000 531000 701000 360000
2009 230000 522000 710000 363000
2010 231000 551000 734000 365000
2011 247000 577000 766000 387000
2012 262000 600000 811000 423000
2013 275000 626000 841000 423000
2014 282000 655000 858000 414000
2015 287000 680000 880000 415000
2016 299000 697000 885000 453000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Grunnskolenivå 1370
Videregående skole-nivå 2083
Universitets- og høgskolenivå kort 1179
Universitets- og høgskolenivå lang 352
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 18

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 12.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 18.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 4.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 14.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.2 3.7 7
2010K3 5.5 3.9 7.5
2010K4 5.6 3.6 8
2011K1 6.2 4.2 8.6
2011K2 5.8 3.9 8.3
2011K3 5.6 4.6 7
2011K4 5.6 4.5 7
2012K1 5.4 4.2 7
2012K2 5 3.8 6.7
2012K3 5.3 4 7.1
2012K4 5.3 3.6 7.4
2013K1 5.8 4.2 7.9
2013K2 4.7 3.2 6.5
2013K3 5.6 4.1 7.6
2013K4 5.1 3.8 6.6
2014K1 5 3.7 6.8
2014K2 4.3 2.7 6.4
2014K3 5 3.2 7.2
2014K4 5.5 3.7 7.7
2015K1 5.5 4.2 7.1
2015K2 4.9 3.3 6.7
2015K3 4.9 3.7 6.2
2015K4 5.4 3.9 7.2
2016K1 5.7 3.8 7.9
2016K2 5.3 3.4 7.6
2016K3 5 3.8 6.4
2016K4 5.1 3.9 6.5
2017K1 5.4 3.8 7.4
2017K2 5.3 3.8 7.2
2017K3 5.7 4.4 7.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.7 14 24.1 24.8 3 2.4 6.5 2.9
2008 10.4 14.6 23.5 23.9 3 2.4 6.9 3.5
2009 7.9 15.5 23.8 23.6 3.1 2.6 6.6 3.1
2010 10 15 25.3 25.2 2.5 2.2 5 3.2
2011 9.4 15.1 24.6 24.9 2.8 2.9 5.5 3.1
2012 9.5 15.2 24.7 27.7 2.4 3.1 5.2 2.8
2013 9 13.8 23 29.2 2.1 2.6 5.1 2.7
2014 7.8 14.3 23 31.9 2.7 3.2 5.2 3.2
2015 7.9 13.8 22.7 29.7 3.1 2.8 5.4 3.1
2016 8 13.9 22.3 31 3.2 2.8 6.4 2.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.