3595_0234
3595_0234
kommunefakta
2017-11-22T04:56:00.000Z
no
Gjerdrum kommune

Kommunefakta

Gjerdrum - 0234 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

6 662 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 192 163
5-9 år 239 185
10-14 år 267 219
15-19 år 249 232
20-24 år 193 154
25-29 år 189 151
30-34 år 188 162
35-39 år 201 219
40-44 år 272 266
45-49 år 332 315
50-54 år 281 226
55-59 år 187 192
60-64 år 171 150
65-69 år 140 168
70-74 år 144 145
75-79 år 66 80
80-84 år 58 72
85-89 år 25 32
90-94 år 5 12
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 61 122 210 36 4 12 23 30 10 13
2017 67 129 213 36 12 11 38 47 16 14

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  54 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  44 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  211 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  71 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Gjerdrum
Selveier 83.8
Andels- / aksjeeier 3.3
Leier 12.9

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Gjerdrum
Jordbruk, skogbruk og fiske 42
Sekundærnæringer 641
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1609
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 261
Undervisning 210
Helse- og sosialtjenester 564
Personlig tjenesteyting 114

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 192000 433000 574000 288000
2006 206000 449000 596000 306000
2007 218000 507000 650000 325000
2008 241000 531000 701000 360000
2009 230000 522000 710000 363000
2010 231000 551000 734000 365000
2011 247000 577000 766000 387000
2012 262000 600000 811000 423000
2013 275000 626000 841000 423000
2014 282000 655000 858000 414000
2015 287000 680000 880000 415000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Gjerdrum
Grunnskolenivå 1370
Videregående skole-nivå 2083
Universitets- og høgskolenivå kort 1179
Universitets- og høgskolenivå lang 352
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 18

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 340 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Gjerdrum
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 12.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 18.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 4.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 14.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.2 3.8 6.9
2010K2 5.2 3.7 7
2010K3 5.5 3.9 7.5
2010K4 5.6 3.6 8
2011K1 6.2 4.2 8.6
2011K2 5.8 3.9 8.3
2011K3 5.6 4.6 7
2011K4 5.6 4.5 7
2012K1 5.4 4.2 7
2012K2 5 3.8 6.7
2012K3 5.3 4 7.1
2012K4 5.3 3.6 7.4
2013K1 5.8 4.2 7.9
2013K2 4.7 3.2 6.5
2013K3 5.6 4.1 7.6
2013K4 5.1 3.8 6.6
2014K1 5 3.7 6.8
2014K2 4.3 2.7 6.4
2014K3 5 3.2 7.2
2014K4 5.5 3.7 7.7
2015K1 5.5 4.2 7.1
2015K2 4.9 3.3 6.7
2015K3 4.9 3.7 6.2
2015K4 5.4 3.9 7.2
2016K1 5.7 3.8 7.9
2016K2 5.3 3.4 7.6
2016K3 5 3.8 6.4
2016K4 5.1 3.9 6.5
2017K1 5.4 3.8 7.4
2017K2 5.3 3.8 7.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

7,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.7 14 24.1 24.8 3 2.4 6.5 2.9
2008 10.4 14.6 23.5 23.9 3 2.4 6.9 3.5
2009 7.9 15.5 23.8 23.6 3.1 2.6 6.6 3.1
2010 10 15 25.3 25.2 2.5 2.2 5 3.2
2011 9.4 15.1 24.6 24.9 2.8 2.9 5.5 3.1
2012 9.5 15.2 24.7 27.7 2.4 3.1 5.2 2.8
2013 9 13.8 23 29.2 2.1 2.6 5.1 2.7
2014 7.8 14.3 23 31.9 2.7 3.2 5.2 3.2
2015 7.9 13.8 22.7 29.7 3.1 2.8 5.4 3.1
2016 8 13.9 22.3 31 3.2 2.8 6.4 2.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  77 870 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.