3595_0439
3595_0439
kommunefakta
2018-02-21T17:48:00.000Z
no
Folldal kommune

Kommunefakta

Folldal - 0439 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 587 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 36 31
5-9 år 37 46
10-14 år 47 30
15-19 år 57 49
20-24 år 53 36
25-29 år 50 18
30-34 år 21 27
35-39 år 48 44
40-44 år 50 41
45-49 år 52 41
50-54 år 53 49
55-59 år 53 76
60-64 år 59 51
65-69 år 67 67
70-74 år 60 45
75-79 år 38 34
80-84 år 24 29
85-89 år 15 23
90-94 år 4 12
95-99 år 0 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 4 7 10 7 16 6 0 0 0
2017 3 4 8 7 13 16 7 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Folldal
Selveier 85
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Folldal
Jordbruk, skogbruk og fiske 91
Sekundærnæringer 171
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 178
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 47
Undervisning 55
Helse- og sosialtjenester 191
Personlig tjenesteyting 23

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 148000 309000 442000 287000
2006 157000 334000 481000 271000
2007 162000 373000 516000 298000
2008 180000 410000 537000 317000
2009 188000 397000 560000 314000
2010 199000 426000 602000 301000
2011 213000 460000 636000 351000
2012 226000 475000 649000 314000
2013 233000 494000 676000 366000
2014 248000 511000 696000 389000
2015 250000 529000 699000 368000
2016 262000 524000 737000 389000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Folldal
Grunnskolenivå 393
Videregående skole-nivå 617
Universitets- og høgskolenivå kort 264
Universitets- og høgskolenivå lang 45
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 3

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Folldal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 23.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 32.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 9.1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5 3.7 6.2
2010K3 5.4 3.5 7.2
2010K4 4.3 3.4 5.1
2011K1 6.4 5.1 7.7
2011K2 6 4.7 7.3
2011K3 5.7 3.8 7.7
2011K4 5.6 4.3 7
2012K1 6.4 5.6 7.3
2012K2 6.1 5.8 6.4
2012K3 5.7 4.3 7.1
2012K4 5.1 3.6 6.6
2013K1 4.7 3.5 5.8
2013K2 5.1 2.9 7.4
2013K3 5.3 4 6.6
2013K4 4.4 3.4 5.6
2014K1 4 2.9 5.2
2014K2 4.6 3.6 5.8
2014K3 4.4 3.3 5.6
2014K4 5.1 3.2 7.2
2015K1 6.5 3.1 9.9
2015K2 5.7 3.8 7.8
2015K3 4.2 3.4 5.2
2015K4 5.1 4.8 5.4
2016K1 4.9 4.3 5.5
2016K2 4.3 3.3 5.3
2016K3 5.1 3.3 7.1
2016K4 5.9 4.5 7.5
2017K1 7.1 6.1 8.1
2017K2 5.9 5.3 6.5
2017K3 6.4 5.3 7.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.7 7.3 21.4 33.4 2.8 1.2 5.9 3.4
2008 10.2 7 19.2 34.9 3.2 1.4 5.6 3.8
2009 9.9 7.7 19.6 33.8 3.9 1.2 5.5 2.8
2010 9.7 7.9 20.4 33.7 3.6 1.6 5.3 2.6
2011 10.9 7.8 20.5 31.5 4.2 1.5 5.2 2.7
2012 10.2 8 19.7 33.9 3 2.8 5.3 2.6
2013 9.6 7.7 17.7 33.3 2.4 3.3 5.2 3.3
2014 9.5 9.5 16.3 37.1 2.9 2 5.1 3.2
2015 8.8 8.4 16.4 36.1 3.5 1.2 5.6 2.9
2016 8.7 7.9 16.1 39.8 5.2 0.2 5.8 3.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.