3595_1222
3595_1222
kommunefakta
2018-01-23T22:55:00.000Z
no
Fitjar kommune

Kommunefakta

Fitjar - 1222 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 194 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 101 83
5-9 år 112 110
10-14 år 111 129
15-19 år 117 117
20-24 år 106 91
25-29 år 86 84
30-34 år 90 84
35-39 år 114 97
40-44 år 129 105
45-49 år 89 89
50-54 år 110 93
55-59 år 109 107
60-64 år 121 99
65-69 år 107 81
70-74 år 54 64
75-79 år 39 33
80-84 år 21 34
85-89 år 8 38
90-94 år 7 15
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 5 39 90 21 0 0 7 0 0 0
2017 5 39 88 20 5 0 9 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fitjar
Selveier 87.6
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 12.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fitjar
Jordbruk, skogbruk og fiske 76
Sekundærnæringer 550
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 449
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 55
Undervisning 116
Helse- og sosialtjenester 289
Personlig tjenesteyting 33

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 166000 365000 486000 313000
2006 186000 408000 508000 302000
2007 196000 465000 569000 322000
2008 217000 509000 621000 347000
2009 223000 496000 645000 330000
2010 231000 520000 665000 364000
2011 236000 541000 686000 393000
2012 249000 570000 703000 399000
2013 259000 589000 732000 406000
2014 271000 603000 770000 427000
2015 265000 629000 785000 422000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fitjar
Grunnskolenivå 671
Videregående skole-nivå 1176
Universitets- og høgskolenivå kort 452
Universitets- og høgskolenivå lang 100
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 7

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Fitjar
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 24.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 21.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 30.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 3.8 3.1 4.9
2010K3 4.5 3.3 6.1
2010K4 4.4 2.5 7
2011K1 5.4 3.2 8.4
2011K2 5 2.9 7.9
2011K3 4.4 3.2 6
2011K4 4.8 3.4 6.6
2012K1 5.2 3.9 7.1
2012K2 4.5 3.4 6
2012K3 4.1 3 5.7
2012K4 3.8 2.8 5.1
2013K1 4.6 3 6.9
2013K2 4.6 2.8 7.1
2013K3 5.6 4 7.8
2013K4 5.1 3.7 7
2014K1 4.7 3.2 7
2014K2 3.8 2.7 5.3
2014K3 3.8 2.7 5.5
2014K4 3.8 2.3 6
2015K1 3.7 2.7 5.1
2015K2 3.5 3.1 4.1
2015K3 4 3 5.5
2015K4 3.7 3.4 4.2
2016K1 4.8 4.1 5.7
2016K2 4.1 3 5.7
2016K3 3.5 2.9 4.3
2016K4 5.3 4.3 6.6
2017K1 5.2 3.5 7.5
2017K2 4.6 2.8 6.9
2017K3 4.7 3.8 5.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.3 8.7 28.7 32.3 0.9 0.8 5.1 2.3
2008 8.4 8.7 27.7 35.1 1.3 1 4.1 2.1
2009 8.2 8.3 25 35.5 1.1 1 4.2 2.2
2010 7.4 7.7 25 36.4 1.2 0.9 5.7 2.4
2011 8 8 24.5 37.2 1.6 0.9 3.6 2
2012 7.2 8 24.5 38 1.5 0.9 3.4 2.2
2013 7.4 9.2 24.1 38.5 1.6 0.8 2.6 2.2
2014 6.3 9.3 23.9 39.7 1.9 1.1 2.6 2.2
2015 6.8 8.9 23.6 39.7 2.8 1.3 2.4 2.1
2016 6.9 8.6 23.2 39.2 3.3 1.1 3.6 2.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.