3595_0938
3595_0938
kommunefakta
2017-10-21T23:10:00.000Z
no
Bygland kommune

Kommunefakta

Bygland - 0938 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

1 205 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 30 20
5-9 år 25 24
10-14 år 32 42
15-19 år 42 45
20-24 år 27 29
25-29 år 35 29
30-34 år 31 25
35-39 år 34 35
40-44 år 43 41
45-49 år 46 35
50-54 år 42 31
55-59 år 42 39
60-64 år 44 65
65-69 år 67 36
70-74 år 28 35
75-79 år 20 17
80-84 år 14 23
85-89 år 8 7
90-94 år 2 7
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 0 24 6 12 3 3 3 0 0
2017 3 0 27 6 0 0 3 3 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  10 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  11 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -3 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  3 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Bygland
Selveier 88.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 11.7

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Bygland
Jordbruk, skogbruk og fiske 36
Sekundærnæringer 139
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 134
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 40
Undervisning 55
Helse- og sosialtjenester 127
Personlig tjenesteyting 18

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 167000 359000 451000 248000
2006 182000 383000 490000 253000
2007 202000 417000 524000 294000
2008 224000 422000 562000 325000
2009 221000 435000 575000 311000
2010 234000 457000 596000 301000
2011 245000 503000 632000 327000
2012 250000 507000 643000 348000
2013 257000 538000 660000 360000
2014 273000 554000 686000 363000
2015 270000 558000 693000 379000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Bygland
Grunnskolenivå 267
Videregående skole-nivå 458
Universitets- og høgskolenivå kort 220
Universitets- og høgskolenivå lang 45
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

3 067 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Bygland
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 12.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 21
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 8.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 9.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  78,8 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,2 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  32 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

9,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.7 7 19.2 32.3 3 0.8 5.3 3.2
2008 10 7.1 18.9 32.7 2.5 1.4 7.2 3.2
2009 10.3 6.4 18.3 33.3 2.2 1.6 4.8 3.7
2010 10.7 6.9 17.9 33.9 1.6 1.8 5.8 3.2
2011 10.7 6.8 15.7 33.3 1.3 1.7 4.6 3.3
2012 11.1 6.9 17 36.1 1 2.2 5.9 3.5
2013 10.7 5.9 16.7 33.5 0.9 1.9 5.5 2.9
2014 10.3 5.6 16.7 34.6 1.3 2.2 6 3.1
2015 9.8 5.6 17.3 30.1 1.8 2.3 5.5 3.1
2016 9 6.3 18.7 31.1 2 1.5 6.1 2.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  93 211 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.