3595_0938
3595_0938
kommunefakta
2018-02-20T00:24:00.000Z
no
Bygland kommune

Kommunefakta

Bygland - 0938 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 198 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 30 20
5-9 år 25 24
10-14 år 32 42
15-19 år 42 45
20-24 år 27 29
25-29 år 35 29
30-34 år 31 25
35-39 år 34 35
40-44 år 43 41
45-49 år 46 35
50-54 år 42 31
55-59 år 42 39
60-64 år 44 65
65-69 år 67 36
70-74 år 28 35
75-79 år 20 17
80-84 år 14 23
85-89 år 8 7
90-94 år 2 7
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 0 24 6 12 3 3 3 0 0
2017 3 0 27 6 0 0 3 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bygland
Selveier 88.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 11.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bygland
Jordbruk, skogbruk og fiske 36
Sekundærnæringer 139
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 134
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 40
Undervisning 55
Helse- og sosialtjenester 127
Personlig tjenesteyting 18

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 167000 359000 451000 248000
2006 182000 383000 490000 253000
2007 202000 417000 524000 294000
2008 224000 422000 562000 325000
2009 221000 435000 575000 311000
2010 234000 457000 596000 301000
2011 245000 503000 632000 327000
2012 250000 507000 643000 348000
2013 257000 538000 660000 360000
2014 273000 554000 686000 363000
2015 270000 558000 693000 379000
2016 280000 559000 718000 402000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bygland
Grunnskolenivå 267
Videregående skole-nivå 458
Universitets- og høgskolenivå kort 220
Universitets- og høgskolenivå lang 45
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Bygland
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 12.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 21
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 8.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 9.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.6 5.2 6.1
2010K3 5.7 6.1 5.1
2010K4 5.7 5.1 6.4
2011K1 7 6.3 7.9
2011K2 5.8 4.9 7
2011K3 5.8 5.4 6.2
2011K4 7.9 7.8 7.9
2012K1 9.4 9 10
2012K2 7.5 6.3 9
2012K3 7.6 7.1 8.3
2012K4 8.3 8.8 7.8
2013K1 8.3 10 6.3
2013K2 7.2 7.7 6.6
2013K3 8 8 7.9
2013K4 7.4 6.6 8.4
2014K1 6.4 6.3 6.6
2014K2 7.1 5.7 8.8
2014K3 7.8 7 9
2014K4 6 6.1 5.9
2015K1 6.7 7.1 6.3
2015K2 5.4 5.8 4.9
2015K3 6.2 6.9 5.4
2015K4 5.1 4.9 5.2
2016K1 6.1 6.2 6.1
2016K2 6.4 5.1 7.8
2016K3 6.4 5 7.8
2016K4 6.3 4.2 8.7
2017K1 6.6 3.6 10.1
2017K2 6.5 4.1 9.3
2017K3 5.8 4.2 7.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.7 7 19.2 32.3 3 0.8 5.3 3.2
2008 10 7.1 18.9 32.7 2.5 1.4 7.2 3.2
2009 10.3 6.4 18.3 33.3 2.2 1.6 4.8 3.7
2010 10.7 6.9 17.9 33.9 1.6 1.8 5.8 3.2
2011 10.7 6.8 15.7 33.3 1.3 1.7 4.6 3.3
2012 11.1 6.9 17 36.1 1 2.2 5.9 3.5
2013 10.7 5.9 16.7 33.5 0.9 1.9 5.5 2.9
2014 10.3 5.6 16.7 34.6 1.3 2.2 6 3.1
2015 9.8 5.6 17.3 30.1 1.8 2.3 5.5 3.1
2016 9 6.3 18.7 31.1 2 1.5 6.1 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.