3595_1867
3595_1867
kommunefakta
2018-02-18T02:02:00.000Z
no
Bø kommune

Kommunefakta

Bø - 1867 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 621 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 51 42
5-9 år 61 46
10-14 år 69 57
15-19 år 81 85
20-24 år 76 66
25-29 år 59 52
30-34 år 55 43
35-39 år 59 55
40-44 år 72 73
45-49 år 88 93
50-54 år 106 99
55-59 år 94 86
60-64 år 113 93
65-69 år 85 79
70-74 år 92 108
75-79 år 75 80
80-84 år 45 60
85-89 år 20 53
90-94 år 11 29
95-99 år 2 9
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 6 55 0 9 14 20 11 0 0 0
2017 6 45 3 7 21 21 12 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bø (Nordland)
Selveier 81
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bø (Nordland)
Jordbruk, skogbruk og fiske 108
Sekundærnæringer 201
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 285
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 61
Undervisning 71
Helse- og sosialtjenester 311
Personlig tjenesteyting 25

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 144000 298000 472000 267000
2006 151000 313000 494000 274000
2007 159000 349000 531000 297000
2008 173000 383000 587000 301000
2009 177000 399000 594000 290000
2010 185000 408000 606000 316000
2011 200000 438000 635000 347000
2012 209000 457000 672000 354000
2013 216000 461000 698000 360000
2014 224000 472000 718000 367000
2015 228000 492000 700000 394000
2016 234000 506000 743000 363000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bø (Nordland)
Grunnskolenivå 1078
Videregående skole-nivå 780
Universitets- og høgskolenivå kort 312
Universitets- og høgskolenivå lang 54
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Bø (Nordland)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 16.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 31.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 8.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 12.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 22
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.9 6.1 5.8
2010K3 7 8.4 5.5
2010K4 6.3 7.4 5.2
2011K1 7.6 7.3 7.9
2011K2 7.3 6 8.5
2011K3 7.3 5.3 9.3
2011K4 6.3 5.1 7.5
2012K1 6.5 4.7 8.2
2012K2 7.1 5.7 8.6
2012K3 6.4 6.1 6.8
2012K4 6 5.6 6.5
2013K1 6.8 5 8.8
2013K2 5.6 3.8 7.5
2013K3 7.9 5.6 10.5
2013K4 5.8 3.8 7.6
2014K1 7.1 4.7 9.6
2014K2 8.2 5.8 10.7
2014K3 8.8 7.8 9.9
2014K4 7.8 5.9 9.9
2015K1 7.8 7 8.7
2015K2 7.6 6.7 8.6
2015K3 7.7 8.3 7.1
2015K4 7.3 5.8 8.7
2016K1 7.4 5.7 9
2016K2 5.1 4.2 6.1
2016K3 6.6 5.4 7.9
2016K4 6.1 4.8 7.5
2017K1 6.9 4.7 9.2
2017K2 6.9 4.4 9.5
2017K3 8.5 5.7 11.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.1 5.9 16.2 36.8 2.3 2.1 5.1 2.3
2008 9 5.9 15.4 40.2 2.1 2.6 4.2 2.5
2009 8.2 5.8 15.4 37 3.4 2.4 4.9 2.7
2010 8.1 5.9 15.9 38.1 4.4 2.4 5 2
2011 7.7 6.2 16.3 38.8 4.8 3 3 3.4
2012 7.3 6.2 16.6 42 3.8 3 3.6 2.4
2013 7.4 5.6 16.2 41.9 3 2.7 4.1 2
2014 7.2 5.4 16.6 45.4 4.7 2.3 4.4 1.9
2015 8.4 5.3 15.7 41 6.1 2.4 3.9 2
2016 7.5 5.7 16.3 42.1 6.2 2.4 3.1 2.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.