3595_1114
3595_1114
kommunefakta
2018-02-21T18:01:00.000Z
no
Bjerkreim kommune

Kommunefakta

Bjerkreim - 1114 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 831 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 92 97
5-9 år 107 110
10-14 år 122 97
15-19 år 108 110
20-24 år 82 77
25-29 år 83 77
30-34 år 105 91
35-39 år 88 85
40-44 år 101 86
45-49 år 100 83
50-54 år 105 97
55-59 år 94 79
60-64 år 82 82
65-69 år 75 55
70-74 år 57 46
75-79 år 28 32
80-84 år 11 24
85-89 år 14 17
90-94 år 6 15
95-99 år 2 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 5 41 50 49 0 3 10 0 0 0
2017 5 40 51 47 0 3 12 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bjerkreim
Selveier 84.2
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 15.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bjerkreim
Jordbruk, skogbruk og fiske 218
Sekundærnæringer 442
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 403
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 67
Undervisning 91
Helse- og sosialtjenester 245
Personlig tjenesteyting 31

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 170000 368000 523000 267000
2006 174000 389000 538000 303000
2007 204000 442000 608000 349000
2008 211000 482000 636000 368000
2009 226000 485000 645000 373000
2010 245000 498000 663000 393000
2011 259000 537000 689000 397000
2012 280000 567000 710000 421000
2013 290000 577000 761000 396000
2014 299000 608000 774000 401000
2015 291000 615000 813000 490000
2016 308000 620000 801000 387000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bjerkreim
Grunnskolenivå 620
Videregående skole-nivå 1031
Universitets- og høgskolenivå kort 340
Universitets- og høgskolenivå lang 106
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Bjerkreim
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 20.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 12.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 3.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 46.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.4 4.3 4.6
2010K3 4.4 4 5
2010K4 4.5 3 6.4
2011K1 6 4.4 8.2
2011K2 5.4 3.6 7.8
2011K3 5.3 3.6 7.7
2011K4 4.8 3.1 7.3
2012K1 4.3 2.9 6.2
2012K2 4 3.1 5.2
2012K3 4 3.3 5
2012K4 4.9 4.8 5.2
2013K1 4.9 4.2 5.9
2013K2 4.7 3.8 6
2013K3 4.5 4.5 4.6
2013K4 4.5 3.7 5.6
2014K1 4.8 3 7.2
2014K2 4.2 2.8 6.1
2014K3 4.5 3.4 6
2014K4 4.5 3.8 5.4
2015K1 5 3.5 6.8
2015K2 3.7 2.5 5.3
2015K3 3.6 3.1 4.2
2015K4 4.3 3.7 5.2
2016K1 5.4 4.3 6.7
2016K2 4.7 4 5.7
2016K3 4.2 3.4 5.2
2016K4 4.2 3.4 5.3
2017K1 4.5 3.6 5.6
2017K2 3.6 2.9 4.4
2017K3 3.3 3.3 3.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.4 11.9 24.6 28.6 1.4 1.2 6.2 3.4
2008 9.3 13.3 24.1 29.1 1.2 1.3 6.4 3.4
2009 9.6 13.2 23.9 28.8 1.8 1.1 6.1 2.8
2010 10.6 13.3 24.4 26.9 1.8 1.2 5.7 3.7
2011 10.1 13.4 25.8 25 1.6 1.3 6.3 3.2
2012 9.7 14.8 25.3 26.2 1.5 1.9 5.2 3.7
2013 9.1 14.2 25 27 1.6 2.9 4.6 3.7
2014 8.8 15.8 23.7 27.3 1.4 3.9 5.1 3.3
2015 9.6 15.1 24.3 25.9 2 3.2 4.7 3
2016 11.2 14.6 24.9 25.3 2.4 1.9 4.4 2.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.