3595_1201
3595_1201
kommunefakta
2018-01-21T08:28:00.000Z
no
Bergen kommune

Kommunefakta

Bergen - 1201 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 279 914 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 8465 7968
5-9 år 8155 7777
10-14 år 7745 7493
15-19 år 7979 7839
20-24 år 10993 10964
25-29 år 12672 11875
30-34 år 11480 10202
35-39 år 10344 9082
40-44 år 10125 9073
45-49 år 9744 9360
50-54 år 9066 8571
55-59 år 8171 7732
60-64 år 6954 6878
65-69 år 6027 6380
70-74 år 5076 5561
75-79 år 3187 4108
80-84 år 2171 3193
85-89 år 1342 2460
90-94 år 523 1285
95-99 år 119 367
100 år eller eldre 4 46

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 1253 2248 6726 1435 948 1837 1031 1918 479 1354
2017 1197 2264 6769 1389 1096 1881 1125 1933 487 1348

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bergen
Selveier 57.5
Andels- / aksjeeier 21.7
Leier 20.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bergen
Jordbruk, skogbruk og fiske 599
Sekundærnæringer 23910
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 58025
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 8638
Undervisning 13125
Helse- og sosialtjenester 30168
Personlig tjenesteyting 5879

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 185000 405000 536000 282000
2006 194000 428000 566000 296000
2007 211000 465000 612000 316000
2008 228000 503000 661000 341000
2009 234000 508000 671000 351000
2010 239000 523000 687000 355000
2011 249000 554000 717000 365000
2012 260000 581000 749000 376000
2013 273000 588000 777000 389000
2014 283000 609000 804000 401000
2015 288000 618000 819000 405000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bergen
Grunnskolenivå 51189
Videregående skole-nivå 77037
Universitets- og høgskolenivå kort 61590
Universitets- og høgskolenivå lang 31186
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1386

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Bergen
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 8.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 29.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 7.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 8.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.4 4.1 7.1
2010K3 5.9 4.7 7.4
2010K4 5.9 4.4 7.7
2011K1 6.1 4.5 8.1
2011K2 5.7 4.1 7.6
2011K3 5.7 4.2 7.5
2011K4 5.5 4 7.3
2012K1 5.6 4.1 7.6
2012K2 5.3 3.8 7
2012K3 5.4 4.1 7.1
2012K4 5.5 3.9 7.4
2013K1 5.9 4.3 7.9
2013K2 5 3.7 6.7
2013K3 5.2 4 6.9
2013K4 5.2 3.9 6.9
2014K1 5.4 4 7.1
2014K2 5.2 3.8 6.9
2014K3 5.3 4.1 6.9
2014K4 5.4 3.9 7.1
2015K1 5.5 3.9 7.3
2015K2 5.1 3.7 6.7
2015K3 5.3 4 6.9
2015K4 5.4 4 7.1
2016K1 5.6 4.2 7.2
2016K2 5 3.8 6.5
2016K3 5.3 4.1 6.8
2016K4 5.3 3.9 6.9
2017K1 5.5 4.1 7.2
2017K2 5 3.6 6.5
2017K3 5.1 3.8 6.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 4.7 11.2 18.9 31.7 5.3 2.7 6.1 3.7
2008 5.1 12.7 18.5 32.7 5.4 2.6 6.6 3.9
2009 5 12.9 18.8 32.3 6 2.9 5 3.9
2010 4.9 12.9 18.6 32.1 6.1 2.9 5.1 4
2011 4.9 13.3 18.9 31.9 5.8 3.1 5.1 3.8
2012 5 13.4 18.3 33.1 5.6 3.2 4.9 3.7
2013 5.1 13 18.1 32.7 5.6 3.2 4.9 3.7
2014 5.2 12.9 18 33.5 5.8 3.3 4.9 3.9
2015 5.1 12.9 18.1 30.8 5.6 3.3 5.1 3.9
2016 4.9 12.7 18.2 31.5 5.6 3.2 5.5 4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.