3595_2028
3595_2028
kommunefakta
2018-02-18T02:13:00.000Z
no
Båtsfjord kommune

Kommunefakta

Båtsfjord - 2028 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 263 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 56 66
5-9 år 55 41
10-14 år 58 80
15-19 år 59 67
20-24 år 87 64
25-29 år 99 70
30-34 år 97 65
35-39 år 79 60
40-44 år 82 68
45-49 år 105 91
50-54 år 80 79
55-59 år 87 65
60-64 år 63 63
65-69 år 76 67
70-74 år 54 50
75-79 år 35 29
80-84 år 19 21
85-89 år 3 17
90-94 år 3 6
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 8 220 70 0 3 12 0 0 3 0
2017 7 254 76 0 9 11 0 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Båtsfjord
Selveier 73.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 26.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Båtsfjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 134
Sekundærnæringer 454
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 255
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 54
Undervisning 68
Helse- og sosialtjenester 199
Personlig tjenesteyting 18

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 174000 399000 516000 284000
2006 186000 402000 543000 289000
2007 198000 444000 591000 316000
2008 212000 462000 639000 321000
2009 220000 472000 658000 345000
2010 221000 502000 666000 367000
2011 235000 536000 711000 372000
2012 241000 535000 713000 390000
2013 238000 545000 720000 404000
2014 247000 559000 731000 394000
2015 256000 585000 761000 383000
2016 259000 583000 780000 381000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Båtsfjord
Grunnskolenivå 827
Videregående skole-nivå 633
Universitets- og høgskolenivå kort 266
Universitets- og høgskolenivå lang 82
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 30

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Båtsfjord
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 12.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 5.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 39.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 21.1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 8.3 7.6 9
2010K3 7.1 6.7 7.4
2010K4 6.6 5.5 7.7
2011K1 5.8 4.4 7.3
2011K2 7.4 6.6 8.1
2011K3 8.4 6.6 10.3
2011K4 7.7 6.3 9.3
2012K1 7.8 6.3 9.4
2012K2 8.7 7.2 10.3
2012K3 9.6 8.2 11.2
2012K4 9.5 9.3 9.8
2013K1 8.4 8.4 8.4
2013K2 7.6 6.5 8.8
2013K3 8.5 6.9 10.4
2013K4 7.5 5.7 9.5
2014K1 7.8 6.2 9.7
2014K2 7.3 5.5 9.3
2014K3 7.1 5.6 8.8
2014K4 8 6.3 10.2
2015K1 7.7 5.6 9.9
2015K2 5.2 4.9 5.6
2015K3 5.6 4.9 6.2
2015K4 5.7 4.6 7
2016K1 6.1 4.5 7.9
2016K2 4.6 2.7 6.7
2016K3 5.5 4.6 6.6
2016K4 5.8 4.3 7.5
2017K1 6.8 6.1 7.6
2017K2 6.1 4.3 8.1
2017K3 6.8 5.2 8.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.9 8.3 15.9 31 3.8 1.6 4.5 4.1
2008 8.6 8.1 15.4 30.9 3.6 2.2 4.9 4.5
2009 8.3 8.3 15.8 32.1 3.7 2.5 4.6 4.7
2010 9.8 8.1 16.6 31.5 3.9 2.5 4.7 4.2
2011 9.2 7 15.3 31.1 4.1 2.4 4.1 4.1
2012 7 6.9 16.6 33.5 4.9 3.2 5 4.5
2013 7.5 7.2 17.2 33.3 4.6 3.6 4.8 4
2014 8.2 7.6 18.1 36.5 3.7 2.9 4.9 4.2
2015 7.8 7.1 16.7 35.2 3.5 2.9 4.4 3.4
2016 7.8 7.2 16.5 35.7 5.2 2.5 4.2 3.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.