3595_0814
3595_0814
kommunefakta
2018-02-19T19:16:00.000Z
no
Bamble kommune

Kommunefakta

Bamble - 0814 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 183 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 324 335
5-9 år 430 377
10-14 år 425 428
15-19 år 531 432
20-24 år 452 414
25-29 år 465 401
30-34 år 352 355
35-39 år 346 345
40-44 år 450 457
45-49 år 527 512
50-54 år 516 515
55-59 år 478 486
60-64 år 489 495
65-69 år 449 484
70-74 år 455 400
75-79 år 210 248
80-84 år 134 147
85-89 år 60 121
90-94 år 29 45
95-99 år 4 14
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 43 44 129 42 59 146 19 30 6 6
2017 43 46 130 40 67 163 22 31 6 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bamble
Selveier 82.2
Andels- / aksjeeier 6.3
Leier 11.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bamble
Jordbruk, skogbruk og fiske 85
Sekundærnæringer 1908
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2267
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 281
Undervisning 478
Helse- og sosialtjenester 1276
Personlig tjenesteyting 192

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 390000 516000 279000
2006 182000 415000 540000 291000
2007 200000 456000 578000 307000
2008 217000 488000 629000 332000
2009 217000 488000 649000 335000
2010 223000 497000 654000 339000
2011 234000 527000 680000 356000
2012 244000 561000 700000 377000
2013 254000 578000 721000 376000
2014 263000 605000 751000 385000
2015 264000 615000 763000 383000
2016 269000 623000 772000 392000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bamble
Grunnskolenivå 3573
Videregående skole-nivå 4975
Universitets- og høgskolenivå kort 2161
Universitets- og høgskolenivå lang 525
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 84

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Bamble
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 21
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 22.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 11.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 14.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.3 4.6 6.3
2010K3 6.3 5.4 7.6
2010K4 5.8 5 6.8
2011K1 5.6 4.2 7.3
2011K2 5 3.9 6.3
2011K3 5.4 4.1 7.2
2011K4 5.3 4.1 6.9
2012K1 5.6 4.5 7.1
2012K2 5.1 3.9 6.6
2012K3 5.5 4.3 7.1
2012K4 5.3 3.9 7.2
2013K1 5.6 4.2 7.5
2013K2 4.8 3.7 6.2
2013K3 5.9 4.8 7.4
2013K4 5.5 4.7 6.6
2014K1 5.3 4.2 6.9
2014K2 4.8 3.7 6.4
2014K3 5.7 4.4 7.6
2014K4 5.2 3.9 7
2015K1 6 4.6 7.8
2015K2 5.6 4.5 7.1
2015K3 5.8 4.5 7.5
2015K4 5.6 4.3 7.1
2016K1 5.3 3.8 7.2
2016K2 4.8 3.4 6.7
2016K3 5.6 4.5 7
2016K4 5.7 4.3 7.6
2017K1 5.8 4.6 7.4
2017K2 5.4 4 7.1
2017K3 5.8 4.1 8.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.8 8.8 23.1 26.9 4.9 1.7 6.7 3
2008 7.4 9.5 23 28.7 5.5 1.7 6.7 3.2
2009 6.7 9.5 22 27.7 5.3 1.8 5.9 3.1
2010 7.1 9.9 21.9 28.5 5.4 1.9 6.2 3.3
2011 7.1 9.9 21.5 29.5 5.8 2.6 5.9 3
2012 7.1 10.1 20.6 31.8 5.7 3.3 5.8 3.3
2013 6.7 9.6 19.9 30.7 5.3 3.4 5.6 3.1
2014 7.3 9.7 20 32.2 5.4 3.4 6.1 3.1
2015 5.5 9.8 19.5 30.6 6.2 3.7 7.3 3.2
2016 5.5 9.5 19.3 31.5 6.2 4 6.7 2.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.