3595_1854
3595_1854
kommunefakta
2018-02-20T00:39:00.000Z
no
Ballangen kommune

Kommunefakta

Ballangen - 1854 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 520 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 67 55
5-9 år 69 68
10-14 år 73 75
15-19 år 92 70
20-24 år 80 67
25-29 år 69 67
30-34 år 65 53
35-39 år 57 64
40-44 år 67 49
45-49 år 74 82
50-54 år 93 90
55-59 år 95 83
60-64 år 108 105
65-69 år 105 92
70-74 år 71 80
75-79 år 65 60
80-84 år 20 39
85-89 år 23 31
90-94 år 3 17
95-99 år 3 5
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 18 0 8 7 17 14 16 0 0 0
2017 16 0 9 9 16 14 16 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ballangen
Selveier 85.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ballangen
Jordbruk, skogbruk og fiske 52
Sekundærnæringer 242
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 300
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 47
Undervisning 79
Helse- og sosialtjenester 278
Personlig tjenesteyting 26

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 158000 339000 484000 265000
2006 165000 353000 495000 277000
2007 180000 383000 540000 288000
2008 192000 419000 590000 311000
2009 203000 421000 597000 330000
2010 211000 449000 622000 331000
2011 221000 474000 648000 352000
2012 230000 505000 669000 330000
2013 240000 513000 691000 317000
2014 248000 534000 708000 355000
2015 256000 561000 744000 350000
2016 260000 583000 736000 349000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ballangen
Grunnskolenivå 817
Videregående skole-nivå 867
Universitets- og høgskolenivå kort 307
Universitets- og høgskolenivå lang 50
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Ballangen
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 21.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 46.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 9 8.5 9.8
2010K3 9 7.9 10.4
2010K4 8.6 6.8 10.8
2011K1 9.6 7.8 11.9
2011K2 9.2 7 12.2
2011K3 9.5 7.3 12.5
2011K4 8.9 6.7 11.7
2012K1 8.3 7.2 9.8
2012K2 7.6 6 9.8
2012K3 7.4 6.5 8.5
2012K4 8 6.9 9.5
2013K1 9.4 7.8 11.6
2013K2 7.8 6.6 9.3
2013K3 9.5 8.7 10.7
2013K4 9.1 8.3 10.2
2014K1 9.9 8.1 12.3
2014K2 10 7.2 13.8
2014K3 10.9 8 15.1
2014K4 10 8.6 12
2015K1 10.2 8.9 12
2015K2 9.2 7.8 11.3
2015K3 11 9 13.6
2015K4 9.3 6.9 12.5
2016K1 10.2 8.3 12.6
2016K2 9.5 8.5 10.9
2016K3 9.8 9.7 9.8
2016K4 12.5 11.3 14.1
2017K1 12.4 10.9 14.4
2017K2 12.3 10.8 14.4
2017K3 11.8 10 14.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.7 6.6 20.3 34.4 2.7 1.4 5.5 3.5
2008 10.4 6.6 20.1 35 3 1.4 6.4 2.7
2009 8.8 7.2 18.3 34.3 2.8 1.4 4.6 3.3
2010 6.8 7.1 20.2 35.7 3.2 2 4.5 2.3
2011 5.7 6.7 18.9 36.2 3.6 2.5 4.4 2.8
2012 6.2 7.7 19.2 38.1 3.5 2.8 4.1 2.7
2013 6.8 7.4 19.5 36.1 3.4 2.7 4.1 3.4
2014 7.5 7 18 36.7 3.4 2.4 4.5 4.3
2015 8.1 6.5 17.8 33.6 4.3 2.7 4.3 3.5
2016 7.9 6.9 18.4 36.7 4.3 1.8 4.3 3.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.