3595_0219
3595_0219
kommunefakta
2017-10-20T01:29:00.000Z
no
Bærum kommune

Kommunefakta

Bærum - 0219 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

124 798 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 4023 3791
5-9 år 4386 4188
10-14 år 4310 4119
15-19 år 4176 3808
20-24 år 3390 3285
25-29 år 3192 3304
30-34 år 3541 3733
35-39 år 4202 4243
40-44 år 4859 4623
45-49 år 4629 4711
50-54 år 4464 4526
55-59 år 4181 3945
60-64 år 3312 3326
65-69 år 2765 2816
70-74 år 2410 2665
75-79 år 1381 1896
80-84 år 1022 1524
85-89 år 713 1243
90-94 år 365 685
95-99 år 61 177
100 år eller eldre 5 13

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 1647 534 3875 708 412 684 1052 759 958 336
2017 1665 523 3923 696 513 737 1071 796 983 345

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  1 351 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  852 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  1 164 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  575 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Bærum
Selveier 81.9
Andels- / aksjeeier 4.8
Leier 13.3

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Bærum
Jordbruk, skogbruk og fiske 162
Sekundærnæringer 7287
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 30718
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 4615
Undervisning 4247
Helse- og sosialtjenester 11095
Personlig tjenesteyting 2881

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 211000 475000 656000 321000
2006 217000 494000 695000 341000
2007 231000 541000 760000 363000
2008 248000 577000 815000 385000
2009 250000 574000 816000 390000
2010 256000 596000 840000 398000
2011 264000 629000 877000 408000
2012 277000 664000 911000 418000
2013 288000 697000 949000 438000
2014 296000 716000 984000 452000
2015 302000 734000 1006000 458000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Bærum
Grunnskolenivå 15934
Videregående skole-nivå 28069
Universitets- og høgskolenivå kort 30483
Universitets- og høgskolenivå lang 19807
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 671

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 190 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Bærum
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 37.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 11.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 8.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,7 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  2 082 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

8,6 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.2 12.7 23 30.6 5.1 2.5 4.4 3.5
2008 6.9 13 21.2 31.8 4.2 2.4 4.3 3.4
2009 5.8 13.5 20.7 32.3 4.3 2.3 4.3 3.4
2010 5.7 13.9 21.4 32.8 4.6 2.6 3.9 3.6
2011 5.7 14.5 21.1 33.1 4.6 2.7 4 3.5
2012 5.7 14.1 20 34.3 4.5 2.7 4.1 3.6
2013 6.1 14.4 20.2 34.5 4.5 2.7 3.8 4
2014 6 14.5 19.5 33.8 4.4 2.6 3.8 4.9
2015 6.3 14.6 20.1 32.7 4.6 2.7 4.1 3.8
2016 6.4 14.3 19.6 32.3 4.6 2.7 4.9 3.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  51 611 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.