3595_1871
3595_1871
kommunefakta
2018-02-19T23:41:00.000Z
no
Andøy kommune

Kommunefakta

Andøy - 1871 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 893 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 112 101
5-9 år 131 111
10-14 år 143 119
15-19 år 166 163
20-24 år 184 139
25-29 år 135 129
30-34 år 127 113
35-39 år 121 109
40-44 år 128 122
45-49 år 188 167
50-54 år 188 177
55-59 år 162 150
60-64 år 180 166
65-69 år 176 149
70-74 år 159 169
75-79 år 100 111
80-84 år 66 82
85-89 år 28 67
90-94 år 16 41
95-99 år 3 8
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 25 47 44 28 67 44 12 0 0 3
2017 22 50 48 29 46 48 13 3 0 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Andøy
Selveier 83.2
Andels- / aksjeeier 0.2
Leier 16.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Andøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 178
Sekundærnæringer 299
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 552
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 428
Undervisning 202
Helse- og sosialtjenester 458
Personlig tjenesteyting 51

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 162000 361000 509000 277000
2006 173000 382000 538000 296000
2007 187000 409000 569000 306000
2008 201000 447000 612000 335000
2009 203000 454000 621000 354000
2010 214000 480000 653000 353000
2011 227000 512000 676000 369000
2012 234000 536000 712000 359000
2013 240000 541000 734000 378000
2014 252000 569000 747000 386000
2015 258000 585000 759000 399000
2016 264000 598000 797000 384000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Andøy
Grunnskolenivå 1458
Videregående skole-nivå 1674
Universitets- og høgskolenivå kort 684
Universitets- og høgskolenivå lang 159
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 30

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Andøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 28.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3.9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.3 4.8 8.1
2010K3 7 5.4 9.1
2010K4 6.5 4.3 9.4
2011K1 8.1 5 12
2011K2 7.8 4.9 11.6
2011K3 7 4.9 9.7
2011K4 6.3 4.6 8.7
2012K1 5.8 4.5 7.8
2012K2 5.4 3.6 7.8
2012K3 6.1 4.4 8.4
2012K4 6.1 3.8 9.1
2013K1 5.7 4 7.8
2013K2 5 3.7 6.7
2013K3 5.8 4.9 6.8
2013K4 5.1 4.5 5.9
2014K1 5.2 4 6.8
2014K2 5.3 4.4 6.3
2014K3 6 5.2 7
2014K4 4.8 3.9 5.9
2015K1 5.1 3.8 6.8
2015K2 5.1 3.5 7
2015K3 5.1 3.5 7
2015K4 5.2 3.5 7.1
2016K1 5.6 3.9 7.4
2016K2 4.7 3.1 6.4
2016K3 4.7 3.2 6.3
2016K4 4.6 3.3 6
2017K1 5.7 4.2 7.4
2017K2 5.4 4.3 6.6
2017K3 5.6 4.2 7.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.8 7.7 20.7 36.5 1.7 1.7 3 2.4
2008 7.5 7.4 19.7 39.3 2 1.3 3.8 2.6
2009 7.8 9 19.1 41.9 1.9 1.5 3.4 2.7
2010 7.3 9.3 18.1 38.7 2.6 1.5 4.1 2.4
2011 6.7 9 18.2 38.4 3.5 1.8 3.8 2.5
2012 5.8 8.5 16.4 39.2 4 1.7 4.9 2.2
2013 6.1 8.7 17.5 39.6 5.2 1.7 3.7 2.6
2014 6 9.2 17.7 38.4 5.8 2.1 4.1 2.6
2015 7.5 9.2 18.1 35.1 5.9 2.8 3.6 2.8
2016 6.6 9.4 18.1 35.5 7.1 3 3.8 3.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.