Elektrisitetsprisene økte kraftig i andre halvår 2021, men det var store regionale forskjeller. Fylkene i Sør-Norge fikk de høyeste prisene. For eksempel var kraftprisen uten nettleie, avgifter og fratrekk for strømstøtte for husholdningene 85,9 øre/kWh i Oslo sammenlignet med 45,6 øre/kWh i Nordland.

Prisen i Kraftprodusenter, kraftleverandører, større industriforetak og andre større aktører kjøper og selger kraft i store volum for videresalg til kunder. var på 64,5 øre/kWh som gjennomsnitt for 2021. Det er en økning på 396 prosent fra 2020, da snittprisen var på 13 øre/kWh.

Årsresultatet for elektrisitetsnæringen samlet, kalt Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet i SSBs statistikk, landet på 34,4 milliarder kroner. Det er en økning på 87,4 prosent fra 2020, viser nye tall fra statistikken Elektrisitetsnæringens økonomiske utvikling.

Driftsinntektene økte med 100,8 prosent fra 2020 til 2021, til 229 milliarder kroner. Driftskostnadene økte med 86,4 prosent til 162 milliarder kroner. Driftsresultatet ble 67 milliarder kroner, og økte med 147 prosent. 

– Utviklingen for næringen må naturligvis sees i sammenheng med de økte markedsprisene på elektrisk kraft i 2021. Både inntektene og utgiftene øker når prisene øker, sier seniorrådgiver Tom Jonas Billit.

Total produksjon av elektrisk kraft økte bare marginalt i 2021. I 2020 ble det produsert 154,2 TWh, mot 157,1 TWh i 2021, noe som tilsvarer en økning på 1,9 prosent.

Figur 1. Resultatregnskap for foretak i elektrisitetsnæringen. Faste 2015-priser

Regjeringen har innført en midlertidig ordning om kompensasjon for høye strømpriser for husholdninger som gjelder fra desember 2021. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. For mer informasjon om ordningen, se informasjon på NVE sine nettsider 

Strømstøttesatsen beregnes basert på den månedlige strømprisen i det elspotområdet husholdningene tilhører. Den gjennomsnittlige strømstøtten per fylke beregnes ved å vekte sammen de relevante strømstøttesatsene basert på strømforbruket husholdningene i fylket har i disse elspotområdene. Støttesatsen for året beregnes ved å ta et vektet gjennomsnitt av støttesatsen per måned.

I 2021 gjaldt strømstøtten kun for en måned. Beregnet strømstøtte for hele landet var 6,3 øre/kWh.

Størst økning i inntektene til vannkraftprodusentene

Vannkraftprodusentene hadde den største økningen i driftsinntektene. Økningen var på 60 milliarder kroner, eller 122 prosent fra 2020. Driftskostnadene økte med 71 prosent, til 53 milliarder kroner.

 – Årsresultatet ble nesten doblet for vannkraftprodusentene i 2021, til 24,7 milliarder kroner. Det er også næringen med størst beløp i avsatt utbytte, med nesten 7 milliarder kroner, sier Tom Jonas Billit.

Vindkraftprodusentene mer enn doblet inntektene sine i 2021, til 3,7 milliarder kroner. Driftskostnadene gikk ned med 45 prosent sammenlignet med 2020, til 2,5 milliarder kroner. Årsresultatet gikk dermed fra underskudd i 2020 til overskudd i 2021.

– Det har vært store investeringer og stadig mer produksjon fra vindkraft de siste årene. Det begynner å synes i tallene nå, sier Tom Jonas Billit.

Nettselskapene hadde også en relativt større økning i kostnadene enn i inntektene i 2021. Driftsinntektene økte med 10 prosent til 30 milliarder kroner, mens driftskostnadene økte med 19 prosent til 27 milliarder. Årsresultatet ble redusert med 39 prosent sammenlignet med 2020.

Selskapene som selger strøm til sluttbrukere («Handel med elektrisitet» i SSBs statistikk) økte driftsinntektene med 188 prosent til 73 milliarder kroner. Driftskostnadene økte med 215 prosent til 71 milliarder kroner. 

– De økte prisene har ikke resultert i økt utbytte for strømselskapene. Summen til avsatt utbytte ble redusert fra 1,7 milliarder kroner i 2020 til 624 millioner i 2021, sier Tom Jonas Billit.

Størst økning i årsresultat for offentlig eide foretak

Det er statlig eide foretak i elektrisitetsnæringen som hadde den største prosentvise økningen i årsresultat i 2021. Privateide foretak hadde en reduksjon i samlet årsresultat fra 2020 til 2021.

Statlig eide foretak økte driftsinntektene med 94 prosent til 59 milliarder kroner, mens driftskostnadene økte med 36 prosent til 31 milliarder. Avsatt utbytte ble redusert med 18 prosent sammenlignet med 2020, til 1 milliard kroner.

Foretak eid av fylker/kommuner økte driftsinntektene med 120 prosent til 110 milliarder kroner. Driftskostnadene økte med 92 prosent til 77 milliarder. Dermed har årsresultatet bedret seg til 16 milliarder, som er en økning på 160 prosent. Samtidig har avsatt utbytte økt med 147 prosent, til 6 milliarder. 

For de privateide foretakene har driftskostnadene økt med 125 prosent til 54 milliarder kroner, mens driftsinntektene har økt med 78 prosent til 60 milliarder. Avsatt utbytte økte likevel med 74 prosent, til 3 milliarder.   

Det er det offentlige (stat og fylke/kommune) som eier det meste av vannkraftproduksjonen. I vindkraftproduksjon er det derimot mest privat eierskap.