Nye tall fra varehandelsindeksen viser en svak oppgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen i april. Pandemien og tilhørende restriksjoner har bidratt til at nordmenn har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum. I tillegg påvirkes handelen i Norge av nedgang i grensehandelen og mindre reising. Disse store endringene i nordmenns handlemønster har ført til store utslag i de sesongjusterte tallene, og omsetningsvolumet i detaljhandelen ligger fortsatt langt over nivåene som var før pandemien.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Mars 2020 og påfølgende måneder er behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for de seneste månedene.

Nedgang for dagligvare i april

De fleste av næringene i detaljhandelen hadde oppgang i sesongjustert omsetningsvolum i april, mens dagligvarebransjen hadde en nedgang på 1,4 prosent. Dagligvarebransjen stod dermed for det største bidraget til å dempe veksten i detaljhandelen i april.

På den andre siden var det en oppgang for klesbutikkene og netthandelen, som stod for de største positive bidragene til oppgangen i detaljhandelen. I slutten av april åpnet butikkene i mange av kommunene i storfylket Viken igjen, etter å ha holdt stengt siden midten av mars. Samtidig hadde netthandel en økning i sesongjustert omsetningsvolum på 8,1 prosent fra mars til april.

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks¹

Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen

I april 2020 kom den første store oppgangen i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandelen etter at pandemien traff Norge. Oppgangen fortsatte frem til den første nedgangen kom i august samme år. Ett år senere er fremdeles volumet i detaljhandelen svært høyt sammenlignet med før pandemien, og kalenderjustert volum er 2,9 prosent høyere i april 2021 enn samme måned i 2020.

Oppgang for eurosonen i mars mot uendret nivå i Norge

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i Omfatter de 19 EU-landene som har valgt euro som valutasamlet sett hadde en oppgang i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra februar til mars 2021 på 2,7 prosent. Tall for Norge var i samme periode uendret. I vårt naboland Sverige var det en oppgang på 2,9 prosent i denne perioden, mens det i Danmark var en oppgang på hele 22,5 prosent.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Detaljomsetningsindeksen har skiftet navn til Varehandelsindeksen. Statistikken er utvidet fra kun å dekke næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner til også å dekke næring 45 Handel med og reparasjon av motorvogner og næring 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Statistikken vil dermed dekke hele næringshovedområdet G Varehandel, reparasjon av motorvogner i Standard for næringsgruppering 2007. I første omgang publiseres verdiindekser for 45 og 46 i Statistikkbanken, men i de kommende månedene vil volumindekser og sesongjusterte tall for nye næringer også bli publisert. Les mer om endringene her. Kortnavnet «doi» er beholdt slik at lenker til www.ssb.no/doi er uendret

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Dette har ført til at handlemønsteret siden mars har vært annerledes fra hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påskehandelen.

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra Varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.]