I midten av mars 2020 førte koronautbruddet til at det ble innført strenge innreiserestriksjoner til Norge og dette fikk svært store konsekvenser for grensehandelen. Etter mange år hvor nordmenn la igjen stadig mer penger på dagsturer til utlandet, ble det bråstopp.

Figur 1. Grensehandel i millioner kroner. Siste ti år

I firekvartalsperioden fra 3. kvartal 2020 til og med 2. kvartal 2021 ble det foretatt om lag 360 000 dagsturer til utlandet. Alle kvartalene i denne perioden var preget av strenge reiserestriksjoner. I den foregående firekvartalsperioden, hvor kun ett kvartal var berørt av reiserestriksjoner, ble det gjennomført 6,1 millioner dagsturer. Dette tilsvarer en nedgang i antall dagsturer på 94,1 prosent.

Usikkerhet i tallene

Grensehandelsundersøkelsen er basert på telefonintervjuer med et representativt utvalg av befolkningen. En slik intervjuundersøkelse basert på et utvalg har generelt betydelig usikkerhet. Under koronaepidemien, med strenge reiserestriksjoner, har svært få respondenter oppgitt at de hadde foretatt dagstur til utlandet. Dette fører til at beløp for grensehandel og antall dagsturer bygger på svært få observasjoner og medfører betydelig usikkerhet i tallene. Spesielt utfordrende var det for 1. kvartal 2021 da SSB hadde for få observasjoner til å kunne beregne handlebeløp fra kvartalets datamateriale. Grensehandel for 1. kvartal 2021 er estimert basert på handlebeløp per tur for tidligere kvartaler i kombinasjon med data for antall dagsturer i 1. kvartal 2021. Du kan lese mer om dette i artikkelen Utfordringer med tall for grensehandel 1. kvartal 2021.