Ved valget 13. september vil nær 3,9 millioner innbyggere ha stemmerett. Aldri tidligere har så mange hatt stemmerett i et stortingsvalg valg i Norge.

På bakgrunn av et manntall SSB fikk Valgdirektoratet 16. august, kan vi fremstille antall stemmeberettigede etter en rekke kjennetegn. De helt nøyaktige tallene foreligger ikke før etter valget, men erfaringsmessig er det små avvik mellom det endelige manntallet og manntall som er beregnet i august.

Flest stemmer per mandat i Buskerud

Ser vi på antall stemmeberettigede i hvert valgdistrikt, som består av norske borgere over 18 år, er det betydelig forskjell på antallet i hvert valgdistrikt. Høyest er det i Oslo med litt over 480 000 stemmeberettigede, mens Finnmark er minst med nær 55 000 stemmeberettigede.

Antall mandater varierer fra 4 i Aust-Agder og Sogn og Fjordane til 20 i Oslo og 19 i Akershus. Sammensetningen av folketallet og arealet i hvert valgdistrikt gjør at det står langt færre stemmeberettigede bak hvert mandat i valgdistriktene. Færest er det i Finnmark hvor det står nær 11 000 bak hvert mandat og flest er det i Buskerud hvor det står litt over 31 000 bak hvert mandat.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordeler hvert åttende år samtlige stortingsmandater på de 19 valgdistriktene. Hvor mange som skal velges fra hvert valgdistrikt, regnes ut på bakgrunn av de 19 valgdistriktenes innbyggertall og areal. Fordelingen skal i utgangspunktet gjelde for stortingsvalgene i 2021 og 2025. Oslo og Akershus har hatt stor befolkningsøkning siden sist mandatfordeling. Disse valgdistriktene har derfor fått flere mandater.

Beregningen er gjort i samsvar med Grunnlovens § 57. Fremgangsmåten for fordelingen er fastsatt i valgloven § 11-3, og følgende grunnlagsdata benyttes i beregningen: Innbyggertall per 1. januar 2020 fra SSB, grunnlag for arealberegning av valgdistrikter fra Kartverket og Valgdistriktenes areal.

Kvinnene i flertall i 13 av 19 distrikter

Kvinneandelen blant de stemmeberettigede er samlet sett litt høyere enn andelen menn, 50,4. I 13 av 19 distrikter er det et ørlite overtall av kvinner Høyest er den i Oslo med 51,4 prosent, lavest er den i Finnmark med 48,5 prosent.

Store forskjeller i utdanningsnivå

I Oslo har over halvparten av de stemmeberettigede universitets- eller høyskoleutdanning. I Akershus, Sør-Trøndelag og Hordaland er også andelen over 35 prosent. I Oppland, Hedmark og Østfold er andelen rundt 27 prosent.

Flest med innvandrerbakgrunn i Oslo og Akershus

I Oslo har litt over 20 prosent av de stemmeberettigede innvandrerbakgrunn, er selv innvandrer eller er født i Norge av to innvandrere. I Sogn og Fjordane er det kun 3 prosent som har innvandrerbakgrunn.

Figur 1. Utdanningsnivå i de ulike valgdistriktene. Stortingsvalget 2021. Prosent