Statistikken over videregående opplæring er nylig utvidet til også å knytte søkerdata til tallene for igangværende elever. Høsten 2020 var i underkant av 73 500 Vg1-elever med et registrert ønske til utdanningsprogram. Av disse fikk 86 prosent oppfylt førsteønske sitt. En tidligere analyse publisert av SSB viser at elevene som får innfridd førstevalget av utdanningsprogram, har noe større sjanse for å gjennomføre videregående opplæring på normert tid.

Alle som har fylt 15 år og fullført grunnopplæringen, har rett til videregående opplæring. Søkerne kan velge mellom 15 ulike utdanningsprogram og har rett til å komme inn på ett av tre utdanningsprogram som settes opp i prioritert rekkefølge. Søkerne har også mulighet til å prioritere skole, men har ikke rett på inntak til én bestemt skole. Karakterene fra grunnskolen vil kunne være avgjørende for hvilken skole og hvilket utdanningsprogram man kommer inn på.

Per 1. oktober 2020 var i underkant av 76 500 elever registrert i Vg1 i videregående opplæring. Av disse søkte 73 500, 96 prosent, gjennom VIGO – fylkeskommunenes administrative datasystem for inntak til videregående opplæring (per 15. juli). De som ikke søker videregående gjennom VIGO er hovedsakelig elever som er tatt inn gjennom voksenopplæring og elever på private skoler. Disse blir registrert inn direkte i det skoleadministrative systemet. I beregningen av andelen som har fått oppfylt førsteønske tas det kun utgangspunkt i de som søkte gjennom VIGO.

Ettersom en elev kan søke på flere utdanningsprogram og skoler, vil det være dubletter på både elev og utdanningsprogram på søkerfilene. I bearbeidingen av søkerdataene blir det fjernet dubletter for elev pluss utdanningsprogram. Dersom en elev har satt opp ønske om samme utdanningsprogram på ulike skoler, beholdes dubletten med høyest prioritert ønskenummer.

Høyere andel med oppfylt førsteønske på studieforberedende i Vg1

For Vg1-elevene som var registrert på et av de studieforberedende utdanningsprogrammene høsten 2020 fikk 89 prosent, eller 9 av 10, oppfylt førsteønske til utdanningsprogram. Dette er 5 prosentpoeng høyere sammenlignet med elever registrert på et av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Det er flere jenter enn gutter som fikk oppfylt førsteønske. Forskjellen mellom kjønnene er størst på yrkesfag der nær 86 prosent jenter fikk oppfylt førsteønske, i motsetning til 82 prosent av guttene.

Elevene har rett til å komme inn på ett av tre prioriterte ønsker om utdanningsprogram, og karakterene fra grunnskolen kan virke inn på om du kommer inn på førsteønsket ditt eller ikke. At jenter i større grad får oppfylt førsteønsket sitt, kan henge sammen med at de i snitt har høyere grunnskolepoeng sammenlignet med gutter. Det samme kan sies for elever på studieforberedende utdanningsprogram - denne gruppen har gjennomsnittlig høyere grunnskolepoeng sammenlignet med elever på yrkesfag.

Figur 1. Andel elever i Vg1 høsten 2020 som har fått oppfylt førsteønske til utdanningsprogram, etter todelt utdanningsprogram og kjønn

Flest elever på musikk, dans og drama fikk oppfylt førsteønske

Det er større variasjoner i oppfylt førsteønske etter hvilket detaljert utdanningsprogram Vg1-eleven er registrert i på høsten sammenlignet med å se på todelt utdanningsprogram. Blant de studieforberedende utdanningsprogrammene er det lavest andel elever på medier og kommunikasjon som fikk oppfylt førsteønske sitt, 71 prosent. Altså var 29 prosent registrert med et annet førsteønske i juli. Elever på musikk, dans og drama fikk i størst grad oppfylt førsteønske (93 prosent).

Blant de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er det flest Vg1-elever på elektro og datateknologi og helse- og oppvekstfag som fikk oppfylt førsteønske sitt (90 prosent). Elever som går salg, service og reiseliv og håndverk, design og produktutvikling har lavest andel med oppfylt førsteønske.

Figur 2. Andel elever i Vg1 høsten 2020 som har fått oppfylt førsteønske til utdanningsprogram, etter detaljert utdanningsprogram

Jenter på helse- og oppvekstfag har størst andel med oppfylt førsteønske

Det er særlig innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene at vi ser store kjønnsforskjeller i andelen med oppfylt førsteønske. For helse- og oppvekstfag og frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign fikk jenter i større grad oppfylt sitt førsteønske, henholdsvis 10 og 12 prosentpoeng høyere enn for gutter. Dette er imidlertid utdanningsprogram der andelen gutter er svært lav.

Vi ser en motsatt tendens for informasjonsteknologi og medieproduksjon der det er en overvekt av gutter – 11 prosentpoeng flere gutter fikk oppfylt førsteønske sammenlignet med jenter. Det er et mindre gap i karakterforskjeller blant jenter og gutter for dette utdanningsprogrammet, sammenlignet med andre yrkesfaglige utdanningsprogram. Gutter har også en høyere andel med oppfylt førsteønske i bygg- og anleggsteknikk, men på de resterende utdanningsprogrammene har en høyere andel jenter enn gutter fått oppfylt førsteønske.

Figur 3. Andel elever i Vg1 høsten 2020 som har fått oppfylt førsteønske til utdanningsprogram, etter yrkesfaglig utdanningsprogram og kjønn