Videregående utdanning

Statistikk

Ansatte i barnehage og skole
Statistikk om ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringsinstitusjoner.
Gjennomføring i videregående opplæring
Statistikken viser hvor mange som fullfører videregående opplæring i løpet av fem/seks år.
Utdanningsregnskap
Utdanningsregnskapet beskriver Norges utgifter til utdanningsformål
Videregående opplæring og annen videregående utdanning
Statistikk over elever, lærlinger, lærekandidater samt deltakere i videregående opplæring.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 15 av 15
 1. LÆRERMOD 2020-2040

  Denne rapporten framskriver tilbud og etterspørsel for fem grupper av lærerutdanninger. Framskrivingene er basert på modellen LÆRERMOD og publiseres hvert andre år.

 2. Flere kvinnelige lærlinger i mannsdominerte utdanningsprogram

  Antall lærlinger har økt fra 44 000 i 2018 til over 50 000 i 2022. I de mannsdominerte utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektro- og datateknologi og teknologi- og industrifag, var det nær 3 000 kvinnelige lærlinger i 2022. Dette er nesten 1 300 mer enn for fem år siden.

 3. Elever i distriktene velger oftere yrkesfag

  De fleste begynner direkte i videregående etter endt grunnskole, men elever fra distriktet tar andre valg i videregående opplæring enn elever fra mer sentrale steder. Flertallet av elevene fra distriktene går yrkesfag, mens flertallet fra sentrale steder går studieforberedende.

 4. Fakta om utdanning 2023

  Her finner du tekst, tabeller, figurer og kart som gir deg korte fakta om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

 5. Tre av fire privatister tar kun fag de ikke har bestått fra før

  Blant de som tok en privatisteksamen skoleåret 2016/2017, var tre av fire førstegangsprivatister som kun tok fag de ikke hadde bestått fra før.

 6. Privatister i videregående opplæring

  Privatistordningen i videregående opplæring har de senere årene vokst til å utgjøre en viktig del av utdanningssystemet.

 7. Slik henger utdanning sammen med foreldrenes utdanningsnivå

  Barn av foreldre med lavere utdanning presterer i gjennomsnitt dårligere på skolen, fullfører videregående skole sjeldnere og tar i mindre grad høyere utdanning enn de som har foreldre med mer utdanning.

 8. Flere elever fullfører videregående opplæring på normert tid

  To av tre elever i videregående opplæring fullfører på normert tid. Dette er en økning på seks prosentpoeng sammenlignet med gjennomføringstallene for fem år siden. Elevene på yrkesfag har fremdeles lavere fullføring på normert tid enn elever på studieforberedende.

 9. 9 av 10 kandidater bestod fag- eller svenneprøven

  Skoleåret 2020/2021 bestod 93 prosent av kandidatene fag- eller svenneprøven. Sammenligner vi elever etter utdanningsprogram, har kandidatene som tok fag- eller svenneprøve i design og håndverk, lavest andel bestått.

 10. Fakta om utdanning 2022

  Her finner du tekst, tabeller, figurer og kart som gir deg korte fakta om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

 11. Innvandrere – hvordan går det med dem i utdanningsløpet?

  Utdanning er en sentral kilde til kunnskap og ferdigheter. Riktig og tilstrekkelig utdanning kan gi bedre jobb og et bedre liv, og skape velstand og bedre sosial integrering. For dem som faller utenfor kan dette ha negative konsekvenser, både økonomisk og sosialt.

 12. Norge blant landene med lavest kvinneandel i yrkesfag

  Sammenlignet med andre OECD-land er Norge blant landene med størst grad av kjønnsdeling i videregående opplæring.

 13. 9 av 10 fikk oppfylt førsteønsket på studieforberedende

  86 prosent av elevene i Vg1 fikk oppfylt førsteønsket sitt på høsten i skoleåret 2020/2021. Flere på studieforberedende utdanningsprogram fikk oppfylt førsteønsket enn på yrkesfag.

 14. Større forskjeller mellom standpunkt- og eksamenskarakterer blant innvandrerelever

  Innvandrerelever har i snitt større forskjeller mellom standpunkt- og eksamenskarakterer enn elever fra den øvrige befolkningen. Disse forskjellene blir imidlertid noe mindre når vi inkluderer andre kjennetegn som alder ved innvandring, skolestørrelse, kjønn og foreldres utdanningsnivå.

 15. Flere innvandrere fullfører studieforberedende på normert tid

  6 av 10 mannlige innvandrere som starter på studieforberedende, fullfører og består videregående opplæring på normert tid. Men fullføringsgraden på yrkesfag er fortsatt lav.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet videregående utdanning.

Faktasider