Videregående utdanning

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 8 av 8
Flere elever fullfører videregående opplæring på normert tid

To av tre elever i videregående opplæring fullfører på normert tid. Dette er en økning på seks prosentpoeng sammenlignet med gjennomføringstallene for fem år siden. Elevene på yrkesfag har fremdeles lavere fullføring på normert tid enn elever på studieforberedende.

9 av 10 kandidater bestod fag- eller svenneprøven

Skoleåret 2020/2021 bestod 93 prosent av kandidatene fag- eller svenneprøven. Sammenligner vi elever etter utdanningsprogram, har kandidatene som tok fag- eller svenneprøve i design og håndverk, lavest andel bestått.

Fakta om utdanning 2022

Her finner du tekst, tabeller, figurer og kart som gir deg korte fakta om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

Innvandrere – hvordan går det med dem i utdanningsløpet?

Utdanning er en sentral kilde til kunnskap og ferdigheter. Riktig og tilstrekkelig utdanning kan gi bedre jobb og et bedre liv, og skape velstand og bedre sosial integrering. For dem som faller utenfor kan dette ha negative konsekvenser, både økonomisk og sosialt.

Norge blant landene med lavest kvinneandel i yrkesfag

Sammenlignet med andre OECD-land er Norge blant landene med størst grad av kjønnsdeling i videregående opplæring.

9 av 10 fikk oppfylt førsteønsket på studieforberedende

86 prosent av elevene i Vg1 fikk oppfylt førsteønsket sitt på høsten i skoleåret 2020/2021. Flere på studieforberedende utdanningsprogram fikk oppfylt førsteønsket enn på yrkesfag.

Større forskjeller mellom standpunkt- og eksamenskarakterer blant innvandrerelever

Innvandrerelever har i snitt større forskjeller mellom standpunkt- og eksamenskarakterer enn elever fra den øvrige befolkningen. Disse forskjellene blir imidlertid noe mindre når vi inkluderer andre kjennetegn som alder ved innvandring, skolestørrelse, kjønn og foreldres utdanningsnivå.

Flere innvandrere fullfører studieforberedende på normert tid

6 av 10 mannlige innvandrere som starter på studieforberedende, fullfører og består videregående opplæring på normert tid. Men fullføringsgraden på yrkesfag er fortsatt lav.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet videregående utdanning.

faktasider

Faktasider