I Norge har vi tidligere hatt en større andel menn enn kvinner med Lang utdanning på universitets- og høgskolenivå omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt doktorgrad. Nye tall fra statistikken over befolkningens utdanningsnivå viser at dette er i endring.

- De siste årene har kvinneandelen rykket stadig nærmere andelen menn med en utdanning på dette nivået. Nå står vi akkurat i krysningspunktet, og har for første gang en større andel kvinner enn menn som har lang universitets- og høgskoleutdanning, sier seniorrådgiver Anne Marie Rustad Holseter som er ansvarlig for statistikken.

Figur 1. Andel menn og kvinner med kort og land universitets- og høgskoleutdanning. 2000-2022

Som figur 1 viser, krysser kurven for andel kvinner med lang høyere utdanning for første gang kurven for menn med tilsvarende type utdanning i 2022. Forskjellen er foreløpig marginal med en andel på 11,6 prosent for kvinner og 11,5 prosent for menn, mens vi i aldersgruppen 25 – 39 år finner en forskjell på hele 5,5 prosentpoeng i kvinnenes favør. For de som er 60 år og eldre, er andelen for menn fortsatt størst sier Holseter.

Figur 2. Andel menn og kvinner med kort og lang universitets- og høgskoleutdanning fordelt etter alder. 2022

Utdanningsnivået øker stadig

Blant befolkningen i aldersgruppen 16 år og eldre er det nå 36,9 prosent som har utdanning på universitets- og høgskolenivå, en økning på i overkant av 7 prosentpoeng de siste 10 årene og hele 20 prosentpoeng fra 1992. Det er altså flere i befolkningen som har fullført universitets- og høgskoleutdanning enn tidligere.

41,9 prosent av kvinnene og 31,8 prosent av mennene i Norge i 2022 har fullført en universitets- og høgskoleutdanning. Årsaken til de store kjønnsforskjellene, er at selv om andelene med lang høyere utdanning er ganske like for menn og kvinner, finner vi en langt større andel kvinner (30,3) enn menn (20,3) med Kort utdanning på universitets- og høgskolenivå omfatter utdanninger utdanninger t.o.m. 4 år som høyeste fullførte utdanning.

Figur 3. Andel med universitets- og høgskoleutdanning i befolkningen, 16 år og eldre. 1992 - 2022