Nye tall fra regnskap for private barnehager viser at andelen offentlige tilskudd gikk opp med 2 prosentpoeng, mens foreldrebetaling som andel av driftskostnader gikk ned med 1 prosentpoeng sammenlignet med 2019. Noe av forklaringen på at foreldrebetalingen gikk ned samtidig som offentlige tilskudd økte, er bortfall av foreldrebetaling på grunn av koronapandemien og nedstengning i 2020. Som følge av inntektstapet ble det opprettet en kompensasjonsordning for de private barnehagene i 2020. Av figur 1 ser vi at andelen gikk kraftig ned fra begynnelsen av 2000-tallet, noe som skyldtes blant annet gradvis innføring av makspris.

Figur 1. Foreldrebetaling og offentlig tilskudd til private barnehager i prosent av driftskostnader

7 av 10 barnehager med overskudd

69 prosent av de private barnehagene som var i drift hele året, avsluttet med overskudd i 2020. Til sammen hadde barnehagene 1,1 milliard kroner i Overskudd eller positivt årsresultat i private barnehager kan i prinsippet benyttes på to måter. Enten beholdes overskuddet som en del av barnehagens egenkapital, eller det overføres som utbytte eller konsernbidrag.. Figur 2 viser andel barnehager med positivt årsresultat fordelt på de ulike eierformene de siste fem årene. Dersom man ser alle barnehagene samlet har andelen med positivt årsresultat vært relativt stabil siden 2016. Blant barnehager eid av konsern/aksjeselskap har andelen med positivt årsresultat gått ned med mer enn 10 prosentpoeng siden 2016.

31 prosent av de private barnehagene avsluttet med underskudd i 2020. Til sammen hadde disse barnehagene 537 millioner kroner i negativt årsresultat. Siden 2016 har det totale underskuddet mer enn doblet seg. Negativt årsresultat har økt mest blant barnehager eid av konsern/aksjeselskap.

Figur 2. Andel barnehager med positivt årsresultat fordelt på eierform

Færre private barnehager

Det var 2 863 private barnehager som var i drift hele året i 2020, en nedgang på 56 sammenlignet med året før. Siden 2016 har det vært en nedgang på 178 private barnehager.

43 prosent av de private barnehagene var eid av et konsern/aksjeselskap i 2020, mens 22 prosent var foreldreeiet. Andelen private barnehager som var eid av et konsern/aksjeselskap har gått opp med ett prosentpoeng siden 2019, og seks prosentpoeng siden 2016.

Figur 3. Private barnehager fordelt på eierform

Når andel foreldrebetaling og andel offentlige tilskudd utgjør mer enn 100 prosent av driftskostnadene, betyr det at barnehagene har større inntekter enn kostnader.