Rapporter 2017/35

En kartlegging av barnehager og andre tilsynsordninger for barn i Norge

Barnetilsynsundersøkelsen 2016

En enda større andel av barn i alderen 1–5 år går i barnehage i 2016 enn i 2010, viser rapporten «Barnetilsynsundersøkelsen 2016». Økningen skyldes først og fremst en større andel ett- og toåringer i barnehage.

94 prosent av barn i alderen 1–5 år i barnehage har avtalt heltidsplass, men kun én av fem barn er faktisk i barnehage tilsvarende en heltidsplass. Den faktiske bruken av barnehage varierer med hensyn til ulike kjennetegn ved familier og husholdninger. Når mor er yrkesaktiv, er større andel av barna faktisk i barnehage tilsvarende en heltidsplass. 

Barn i alderen 1–5 år som passes av foreldre, slektning og dagmamma/praktikant på dagtid utgjør ikke mer enn 7 prosent av alle barn i denne aldersgruppen. Siden flest barn har en kortere faktisk oppholdstid i barnehage enn det som er avtalt, tyder dette på at foreldrene i praksis bruker en kombinasjon av tilsynsordninger og at den reelle andelen barn som passes av foreldre eller andre er større enn 7 prosent. 

Seks av ti foreldre med barn i kontantstøttealder mottar kontantstøtte. Syv av ti foreldre som mottar kontantstøtte, oppgir at de ikke vil søke om barnehageplass hvis kontantstøtten avvikles. Foreldrene trekker frem både verdibaserte og praktiske grunner til at de valgte kontantstøtte fremfor å søke om barnehageplass. 

Husholdninger med barn i alderen 1–5 år bruker i gjennomsnitt 2 666 kroner eksklusive kostpenger til barnetilsyn per måned. Barnehageutgifter utgjør den største delen av husholdningenes samlede utgifter til barnetilsyn. 

På grunn av ulike moderasjonsordninger, har lavinntektsfamilier lavere utgifter til barnehage sammenlignet med ikke-lavinntektsfamilier, både per barn og per husholdning. Likevel utgjør deres barnehageutgifter større andel av deres årsinntekt før skatt enn hva som er tilfelle for ikke-lavinntektsfamilier.

 

Om publikasjonen

Tittel

Barnetilsynsundersøkelsen 2016. En kartlegging av barnehager og andre tilsynsordninger for barn i Norge

Ansvarlig

Hossein Moafi

Serie og -nummer

Rapporter 2017/35

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet

Emner

Trygd og stønad, Barnehager

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9633-8

ISBN (trykt)

978-82-537-9632-1

ISSN

0806-2056

Antall sider

174

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt