I 2023 dro nordmenn på 30,3 millioner Opphold utenfor helårsboligen uansett formål med reisen og minimum 1 overnattings varighet., en økning på 5,2 prosent sammenliknet med 2022. Dette er det høyeste antall reiser som er målt i reiseundersøkelsen siden den ble startet opp i 2002. Det høye nivået på reiser i Norge bidro til rekorden.

Trenden med norgesreiser fortsetter

Nordmenn dro på 22,7 millioner reiser i eget land i 2023, en økning på 4,1 prosent fra året før. 18,3 millioner av innenlandsreisene var feriereiser, noe som er tett opp mot rekorden fra 2021.

– Det er interessant å merke seg at andelen nordmenn som kun ferier i eget land, øker. Før pandemien oppga rundt 10 prosent av de spurte i reiseundersøkelsen at de kun ferierte i Norge. I 2023 var det økt til 22 prosent, sier seniorrådgiver Guro Henriksen i SSB.

I 2023 dro vi på 4,4 millioner yrkesreiser i eget land, 12 prosent mer enn i året før.

Ser en på ferie- og yrkesreiser i Norge kombinert, så har nordmenn aldri tidligere utført så mange reiser innenlands som i 2023. Det er økningen i yrkesreiser som bidrar mest til rekorden.

Figur 1. Ferie- og yrkesreiser i Norge 2016 – 2023. Millioner reiser

Vi reiser mindre til utlandet enn før pandemien

Vi dro på 7,6 millioner reiser til utlandet i løpet av fjoråret. Dette var en øking på 8,4 prosent sammenliknet med 2022, som riktignok var preget av reiserestriksjoner i januar og halve februar. Selv om vi reiste mer til utlandet, nådde vi ikke nivået som var vanlig før pandemien.

Av samtlige utenlandsreiser utgjorde 6,5 millioner av reisene ferieturer til utlandet, 10 prosent flere enn i 2022. Ser en kun på ferieturer, begynner nivåene å bli like de vi hadde i årene før pandemien. I for eksempel 2016 og i 2018 hadde vi omtrent likt antall feriereiser til utlandet som i fjor.

Nordmenn dro på 1,1 millioner reiser til utlandet i forbindelse med jobb, omtrent det samme som i 2022. Men unntak for årene med pandemi, må vi tilbake til 2012 for å finne et like lavt nivå på jobbreiser til utlandet.

– Under pandemien tok vi i bruk nye arbeidsmetoder og digitale løsninger. Dette har antageligvis bidratt til et mindre behov for å legge yrkesreiser til utlandet, sier Guro Henriksen.

Figur 2. Ferie- og yrkesreiser til utlandet 2016 – 2023. Millioner reiser

Stor økning i utgifter til reiser i 2023

Nordmenn brukte nesten 207 milliarder kroner på reiser i 2023, 24 prosent mer enn året før. Det er det høyeste beløpet som er blitt målt for Utgifter brukt på transport, overnatting, mat, drikke, varer, tjenester og pakketurer ved en reise. på reiser i Reiseundersøkelsen.

På reiser i Norge brukte vi rekordhøye 112 milliarder kroner, 19 prosent mer enn i 2022.

– Selv om tallet på innenlandsreiser var rekordhøyt i fjor, bør også veksten i forbruksutgiftene sees i lys av høy prisvekst i 2023. Det er verdt å merke seg at mens antall reiser i Norge økte med 4,1 prosent, økte utgiftene til reiser med 19 prosent fra 2022 til 2023, sier Guro Henriksen.

Samtidig brukte nordmenn 95 milliarder kroner på reiser til utlandet, en økning på 29 prosent fra 2022.

Hvis vi tar et gjennomsnitt av forbruksutgiftene per tur for 2023, har vi brukt omtrent 4 900 kroner på hver reise i Norge, og rundt 12 000 kroner på hver reise til utlandet.

Figur 3. Utgifter på reiser til Norge og utlandet. 2016 – 2023

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på, er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes. 

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 4. kvartal 2023 viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

  • Antall reiser: Publisert verdi på 6,3 millioner. Intervall: 5,9 millioner til 6,7 millioner
  • Antall overnattinger: Publisert verdi på 25,3 millioner. Intervall: 23,4 millioner til 27,3 millioner
  • Forbruk på reisen: Publisert verdi på 39,9 milliarder. Intervall: 36,6 milliarder til 43,3 milliarder