Reiseliv

Statistikk

Grensehandel
Grensehandelsundersøkelsen dekker dagsturer til utlandet
Næringenes økonomiske utvikling
Statistikken gir informasjon om aktiviteten i norsk næringsliv
Overnattingar
Statistikken omfattar overnattingar på hotell, hyttegrend, camping, vandrarheim og overnattingar i private fritidsbustader leigd via norsk formidlar.
Reiseundersøkelsen
Statistikken viser nordmenns reisevaner i Norge og utlandet
Satellittregnskap for turisme
Formålet med satellittregnskapet for turisme er å beskrive den økonomiske effekten av turisme.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 34 av 34
 1. Stor auke for hotellovernattingar i januar

  Ein kraftig auke i både norske og utanlandske hotellovernattingar i januar i år bidrog til ein auke 67 prosent, samanlikna med januar 2022.

 2. Nordmenn satte reiserekord i 2022

  I 2022 reiste nordmenn mer i eget land enn noen gang tidligere, og samtidig var det vekst i reiser til utlandet. Dette bidro til at nordmenn dro på rekordmange reiser i løpet av fjoråret.

 3. Sterk vekst for norsk reiseliv i 2022

  Talet på overnattingar ved hotell og andre overnattingsverksemder gjekk opp 33 prosent frå 2021 til 2022, og var i 2022 tilbake på same nivå som i 2019, året før pandemien.

 4. Fleire utanlandske turistar overnatta i Noreg i november

  Talet på overnattingar ved hotell og andre overnattingsverksemder auka med 3,0 prosent frå november i fjor til november i år. Auken skuldast ein oppgang i utanlandske overnattingar på heile 34 prosent.

 5. Fall i norske overnattingar i oktober

  Nordmenn sto for 1,9 millionar overnattingar i oktober, ned 115 000 frå i fjor. Ein stor auke for utlendingar erstatta nedgangen av nordmenn. Totalt var det nesten like mange overnattingar som i same månad i fjor.

 6. Nordmenn på rekordmange reiser

  I 3. kvartal 2022 dro nordmenn på nesten 10 millioner reiser. Det er det høyeste antallet som noen gang er målt for et enkelt kvartal i reiseundersøkelsen. Vi foretok litt færre reiser i eget land i forhold til i fjor, mens kraftig vekst i reiser til utlandet bidro til at vi samlet dro på rekordmange reiser.

 7. 2,8 millioner overnattinger via internasjonale delingsplattformer

  I 2021 ble det bestilt nesten 2,8 millioner overnattinger i norske hjem eller fritidsboliger gjennom delingsøkonomi-plattformene AirBnB, Booking.com, Expedia og Tripadvisor. Det er en økning på 12 prosent fra 2020. Sammenlignet med 2019 var det en nedgang på 30 prosent.

 8. God september for hotella

  Talet på hotellovernattingar auka med 21 prosent frå september i fjor til september i år. Ein auke for både nordmenn og utlendingar bidrog til oppgangen.

 9. Utanlandske overnattingar meir enn dobla i august

  Talet på utanlandske overnattingar var tilbake til nivået frå før pandemien. Det var nesten 2 millionar utanlandske overnattingar i august, ein auke på 129 prosent samanlikna med august 2021. Norske overnattingar fall med 8 prosent i same periode.

 10. Miljøhensyn mot lokal verdiskaping i hyttebygging. En studie av Norefjell

  Turisme og fritidsboligutbygging står for en stor del av den økonomiske aktiviteten ved fjelldestinasjoner i Norge.

 11. Færre norske overnattingar i juli

  Norske overnattingar fall kraftig samanlikna med juli 2021. Likevel auka overnattingar totalt noko, til 6,7 millionar, som følge av ein kraftig auke i utanlandske overnattingar.

 12. Nordmenn reiste mer enn før

  Nordmenn dro på 7,5 millioner reiser i løpet av 2. kvartal i år. Det ble satt ny rekord for antall reiser i eget land, mens antall utenlandsreiser og yrkesreiser var tilbake på samme nivå som før pandemien.

 13. Stor auke i utanlandske overnattingar i juni

  Det blei registrert 4,5 millionar overnattingar i juni i år, som er det høgaste talet målt for juni nokon gong. Det var ein kraftig auke i utanlandske overnattingar, men også fleire norske overnattingar samanlikna med juni 2021.

 14. Mai-rekord for overnattingar

  Talet på overnattingar auka med 88 prosent frå mai i fjor til mai i år. Aldri før har så mange nordmenn overnatta ved dei norske overnattingsverksemdene i en mai månad. Sett bort frå sesongvariasjonar er overnattingane no på om lag same nivå som februar 2019.

 15. Full fart for reiser i eget land

  I løpet av 1. kvartal i år dro nordmenn på til sammen 5,6 millioner reiser. For innenlandsreiser er dette samme nivå som før pandemien, mens nivået på antall utenlandsreiser og yrkesreiser fremdeles er noe lavere.

 16. April-rekord for overnattingar

  Det blei registrert nesten 2,4 millionar overnattingar i april i år, som er det høgaste talet som er målt for april nokon gong. Det var ein kraftig auke i overnattingar for både nordmenn og utlendingar samanlikna med april 2021.

 17. Marsrekord for nordmenn på hotell

  Etter at to år med varierande grad av reiserestriksjonar i Noreg var over, auka talet på både norske og utanlandske overnattingar til same nivå som før pandemien. På hotella blei det sett marsrekord for norske gjester.

 18. 92 prosent auke i overnattingane i februar

  Alle tiltak i forbindelse med koronapandemien vart oppheva i midten av februar. Dette bidrog til ei kraftig auke i overnattingar for både nordmenn og utlendingar samanlikna med februar 2021.

 19. Høyeste antall Norgesreiser som er målt noen gang

  I løpet av 2021 dro nordmenn på rekordmange reiser i eget land. Av totalt 22,3 millioner reiser ble hele 20,5 millioner foretatt i Norge.

 20. Fleire på hotell i januar

  Talet på overnattingar i januar auka med 51 prosent samanlikna med januar 2021. Ei kraftig auke i hotellovernattingar for både nordmenn og utlendingar bidrog til oppgangen.

 21. Litt meir reisevilje i pandemiens andre år

  Sjølv om reiselivsnæringa hadde eit tøft år i 2021, gjekk talet på overnattingar opp med 14 prosent samanlikna med det første året i pandemien, 2020. Dette kom som følgje av reisevillige nordmenn i kombinasjon med færre restriksjonar på slutten av året.

 22. Hotella var tilbake til normalen i november

  Hotellovernattingar i november 2021 var meir enn dobla i høve til november året før, og var på same nivå som før pandemien. Det er lite truleg at denne trenden vil halde fram etter at norske myndigheiter igjen innførde omfattande tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset 7. desember.

 23. Overnattinger via internasjonale delingsøkonomi-plattformer i 2020

  I 2020 var nesten 2,5 millioner overnattinger i norske hjem eller fritidsboliger bestilt gjennom delingsøkonomi plattformene AirBnB, Booking.com, Expedia og Tripadvisor, viser tall fra Eurostat. Dette er en sterk nedgang fra 2019, med nesten 1,5 millioner færre overnattinger.

 24. Overnattinger formidlet via delingsplattformer

  Informasjon om delingsøkonomi - tjenester som formidles gjennom digitale plattformer, og dens betydning for ulike næringer har lenge vært etterspurt. For første gang har Statistisk sentralbyrå (SSB) fått tilgang til tredjepartsopplysninger fra alle virksomheter som formidler utleie av fast eiendom i Norge.

 25. Fleire overnattingar enn før pandemien

  Etter at restriksjonane for å stogge pandemien vart oppheva 25. september i år, var det i oktober fleire overnattingar enn nokon gong. Det har aldri før blitt registrert fleire enn 2 millionar norske overnattingar i oktober.

 26. Rekordmange Norgesreiser i 3. kvartal

  I 3. kvartal 2021 dro nordmenn på 7,3 millioner reiser i Norge. Det er det høyeste antallet som noen gang er målt i reiseundersøkelsen. Utenlandsturer økte også mye sammenlignet med 2020, men var fortsatt langt unna nivåene fra før pandemien.

 27. Nesten like mange overnattingar som før pandemien i september

  Talet på overnattingar i september auka med 44 prosent samanlikna med september 2020. Ei kraftig auke i hotellovernattingar i forbindelse med kurs og konferansar bidrog til oppgangen.

 28. Nordmenn hadde rekordmange overnattingar på hotell i august

  For fyrste gong syner statistikken over 2 millionar norske hotellovernattingar i august. Men framleis mangla det over 1 million utanlandske overnattingar samanlikna med før pandemien.

 29. Rekord for overnattingar i juli

  Det blei registrert 6,6 millionar overnattingar i juli i år. Dette er det høgste talet SSB har registrert i løpet av ein enkelt månad. Mange overnattingar på hotell og framleis auke i norske overnattingar på campingplassar og andre utleigeeiningar var årsaka til dette.

 30. Kraftig økning i innenlandsreiser

  I 2. kvartal i år dro nordmenn på rekordmange reiser i Norge. Til sammen dro vi på omtrent 5,5 millioner reiser og hele 5,3 millioner av disse var i Norge. Dette er en økning på 50 prosent i innenlandsreiser sammenlignet med samme kvartal i fjor.

 31. Sterk vekst i norske overnattingar

  Det var ein kraftig vekst i talet for norske overnattingar i juni i år, samanlikna med juni i fjor. Juni var i år som i fjor, prega av lettelsar av restriksjonar som gjorde det mulig for fleire nordmenn å reise. Det er berre ved to tidlegare år, der har SSB registrert fleire norske overnattingar i juni, som tyder på at nordmenn brukte denne muligheita til å reise meir.

 32. Overnattinger via internasjonale delingsøkonomi-plattformer

  I 2019 var det litt over 4 millioner overnattinger i norske hjem eller fritidsboliger bestilt gjennom delingsøkonomi-plattformene AirBnB, Booking.com, Expedia og Tripadvisor, viser tall hentet inn fra Eurostat. Dette er tall som tidligere ikke har vært tilgjengelige, og markerer således en milepæl i målinger av delingsøkonomien og dens omfang.

 33. Få overnattingar samanlikna med før pandemien

  Mai var nok ein månad med få overnattingar ved kommersielle overnattingsverksemder. Sjølv om overnattingane auka samanlikna med mai i fjor, var det langt unna det som var normalen for mai før koronapandemien.

 34. Framleis få overnattingar

  Det var nok ein månad med historisk få overnattingar ved kommersielle overnattingsverksemder i april. Sjølv om overnattingar var meir enn dobla samanlikna med april i fjor, var det under halvparten av det som var i april 2019.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet reiseliv.