I 2020, det første året av koronapandemien, dro nordmenn på færre enn det som har vært vanlig de siste årene. I 2021 var antall reiser tilbake på samme nivå som før pandemien viser nye tall fra reiseundersøkelsen.

– Reiseaktiviteten kom tilbake til vanlige nivåer i 2021, men med langt flere reiser i Norge enn det som var vanlig før pandemien. Mens vi før pandemien gjorde mellom 60 og 70 prosent av reisene våre innenfor egne landegrenser, lå denne andelen på over 90 prosent i 2021, sier førstekonsulent Boyd Oyier i SSB.

– Både 2020 og 2021 var preget reiserestriksjoner i forbindelse med koronapandemien, men det var nok noe enklere å reise i store deler av 2021. I tillegg kan vi tenke oss at mange følte det ble tryggere å reise etter vi fikk koronavaksine, fortsetter Boyd Oyier.

Under hele perioden med pandemi og reiserestriksjoner har antall reiser til utlandet vært svært lavt sammenlignet med det som var vanlig før pandemien. I 2021 dro vi på 1,86 millioner utenlandsreiser, omtrent 7 millioner færre enn to år tidligere.

Figur 1. Reiser til utlandet og Norge. Millioner reiser. 2016-2021

Vi bruker mindre penger på Norgesreiser

Nordmenn brukte om lag 93 milliarder kroner på reiser i 2021. Det er 14,5 milliarder kroner mer enn året før.

76,5 milliarder kroner ble brukt på reiser i Norge. Det er det høyeste beløpet som er blitt målt for på innenlandsreiser i Reiseundersøkelsen.

– Selv om utgifter til reise økte fra 2020 til 2021, er vi langt fra å bruke like mye penger på reise som før pandemien. Det er stor forskjell på hvordan vi reiser og hvordan vi bor når vi reiser til utlandet og når vi reiser i Norge, sier Boyd Oyier.

– Typisk for en utenlandsferie er at vi reiser med fly, bor på hotell og er på reise lenger. På en typisk reise i Norge bruker vi bilen, benytter oss i større grad av og er på kortere turer, forklarer Boyd Oyier

I 2021 brukte nordmenn 16,8 milliarder kroner på reiser til utlandet. Dette er naturlig nok langt unna det som var vanlig å bruke før utbruddet av koronapandemien. I årene før 2020 brukte nordmenn godt over 100 milliarder kroner årlig på utenlandsreiser.

Figur 2. Forbruksutgifter på reiser. Milliarder kroner. 2016-2021

Langt færre yrkesreiser under pandemien

I 2021 foretok nordmenn 2,3 millioner , omtrent det sammen som året før. Går en to år tilbake, har antall yrkesreiser blitt mer enn halvert. Størst har nedgangen vært for yrkesreiser til utlandet. Fra 2019 til 2021 var det en nedgang på 82 prosent. Det har også blitt langt færre yrkesreiser i eget land, med 43 prosent færre i 2021 enn to år tidligere.

– Under pandemien har vi blitt vant til å bruke hjemmekontor og digitale løsninger. Det skal bli spennende å se om nivået for yrkesreiser kommer tilbake til samme nivå som før pandemien når vi etter hvert kommer tilbake til en mer normal hverdag, sier Boyd Oyier.

Stor økning i utenlandsreiser i 4. kvartal

Vi foretok 4,5 millioner reiser i perioden oktober, november og desember i 2021. Dette er 640 000 flere reiser enn på samme tid i 2020 og det er langt flere utenlandsreiser som bidro til økningen.

4. kvartal 2020 var preget av svært strenge reiserestriksjoner på utenlandsreiser. Samme kvartal i fjor, var det færre restriksjoner som førte til at det ble foretatt 820 000 utenlandsreiser, 730 000 flere enn på samme tid året før. Ser vi på 4. kvartal i årene før pandemien dro vi på mellom 1,6 og 1,8 millioner utenlandsreiser, så det er et stykke igjen før vi er tilbake på samme nivå som før koronautbruddet.

I 4. kvartal 2021 dro vi på 3,6 millioner reiser i Norge, 90 000 færre enn for samme periode året før.

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 4. kvartal 2021 viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

- Antall reiser: Publisert verdi på 4,46 millioner. Intervall: 4,06 millioner til 4,84 millioner

-Antall overnattinger: Publisert verdi på 19,35 millioner. Intervall: 18,49 millioner til 20,21 millioner

-Forbruk på reisen: Publisert verdi på 22,37 milliarder. Intervall: 20,74 milliarder til 24 milliarder

Tallene i statistikkbanktabell 04491: Forbruksutgifter, etter reisetype har blitt revidert og oppdatert for 1., 2. og 3. kvartal 2021. På grunn av en teknisk feil hadde forbruksutgifter for personer på reise både i Norge og i utlandet ikke blitt inkludert i tallene.