De norskregistrerte lastebilene transporterte 69,6 millioner tonn gods og utgjorde et Transportarbeid blir utført når et transportmiddel frakter en bestemt godsmengde over en viss avstand. Benevningen som brukes for transportarbeid, er tonnkilometer. på 5,2 milliarder tonnkilometer i Norge i 2. kvartal 2021, mens 1,3 millioner tonn ble transportert utenlands. 1266,2 tusen tonn ble fraktet til/fra Norge, mens 40,5 tusen tonn ble transportert innenfor et annet land enn Norge (kabotasje) og mellom to utland (tredjelandskjøring).

Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler

Svak nedgang i kjøring uten last i Norge

Andelen tomkjøring nasjonalt var i 2. kvartal 2021 på 28,5 prosent, 1,9 prosentpoeng mindre enn i tilsvarende kvartal i 2020. I motsetning ser vi ved kjøring med norske lastebiler internasjonalt en økning i tomkjøringsandelen fra 18,9 prosent i 2. kvartal 2020 til 30,2 prosent i 2. kvartal i år.

Figur 2. Nasjonal transport. Kjøretøykilometer med lastebil

Massetransport nasjonalt, jordbruks-, skogbruks- og fiskeprodukter internasjonalt

Av godset som ble transportert i Norge, utgjorde frakt av Det er transport av stein, grus, sand og jord med videre. 41,9 millioner tonn, eller 60,2 prosent. Ved kjøring i utlandet dominerte transport av jordbruks-, skogbruks- og fiskeprodukter, med en andel på 36,5 prosent av total transportert mengde i utenlandstransport.

Mer lastebiltrafikk

Trafikkarbeidet er et mål på omfanget av trafikken og betegner det arbeidet som blir utført av ett eller flere kjøretøy under en transport fra ett sted til et annet. Trafikkarbeidet måles vanligvis i kjøretøykilometer og påvirkes ikke av antall personer eller godsmengde som fraktes. ved kjøring innenlands utgjorde 467,5 millioner kilometer i 2. kvartal 2021, 5,7 prosent eller 25,1 millioner kilometer mer enn i 2. kvartal 2020. Tilsvarende kjørte norske lastebiler 36,9 millioner kilometer ved kjøring i utenlandstransport, en økning på 3,1 prosent fra samme kvartal i fjor.

Mest transport til og fra Sverige

Kjøring utenlands sto i 2. kvartal 2021 for under 2 prosent av den totale transportmengden med norskregistrerte lastebiler. Norske lastebiler transporterte mest til og fra Sverige, med 86,3 prosent av den totale transportmengden ved import og eksport.

Danmark var det nest største markedet for norskregistrerte lastebiler målt i tonn transportert med en andel på 7,3 prosent.

Fra 1. kvartal 2020 har vi tatt i bruk en ny beregningsmetode som gir mer presise estimater, spesielt for transportmengde og transportarbeid. For mer informasjon, se gjerne Om statistikken.